Právní informace / Ochrana dat

Odpovědnost za obsah*

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH

 • Ignaz-Glaser-Str. 53
 • PO Box 1
 • A-5111 Bürmoos
 • Austria

Territory Manager – Czech Republic & Slovakia

Micha Koudelka
 • Bachmačská 502
 • Kolín 2
 • Czech Republic


DIČ: ATU 347 92 800
Vnitrostátní soud v Salzburgu, FN 53769y
Úřad pro průmyslové právo BH Salzburg Umgebung

Úřad pro dohled nad převodem
rakouského zákona o zdravotnických prostředcích:
Spolkové ministerstvo zdraví a záležitosti žen

Management společnosti: : Dipl. Ing. Peter Malata

Komora: Hospodářská komora Salzburg; Zdravotnická technika / jiná kovovýroba

http://portal.wko.at/


Certifikováno společností DQS

W&H Sterilization S.r.l.

 • Via Bolgara 2
 • I-24060 Brusaporto (BG)
 • ItalyDIČ: IT 02659130161
Obchodní rejstřík Bergamo 02659130161

Poslední aktualizace: 11.10.2018

Právní upozornění

Veškerý obsah webových stránek včetně grafické úpravy a struktury je chráněn autorskými právy. Kopírování nebo přejímání částí webových stránek, zejména textů, části textů, ilustračních materiálů či grafických ilustrací, vyžaduje písemné svolení od společnosti W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH.

Neoprávněným použitím může dojít k porušení práv k obchodní značce, autorského práva a dalších ochranných práv a zahájení trestního či občanského soudního řízení. Uživatelům je přísně zakázáno používat obsah webových stránek takovým způsobem, při kterém by mohlo dojít k porušení práv k obchodní značce, autorských práv a dalších ochranných práv.

Společnost W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH usiluje o to, aby obsah stránky byl neustále monitorován a aktualizován. Nicméně společnost nepřebírá žádnou právní odpovědnost za kompletnost, správnost a aktuálnost obsahu. Stejné se vztahuje i na reference na webové stránky prostřednictvím odkazů. Přístup na takové stránky provádí uživatel na vlastní riziko.


Prohlášení o ochraně dat

1) Odpovědnost za zpracování dat
Za zpracování osobních dat uvedených níže je zodpovědná [příslušná pobočka + adresa].


2) K čemu jsou Vaše osobní data využívána?
Vaše osobní data shromažďujeme, zpracováváme a využíváme na základě Vašeho souhlasu za účelem splnění smluvních a předsmluvních ustanovení, nebo pokud si tak vyžaduje zákon nebo na základě Vašeho souhlasu. Vaše osobní data shromažďujeme, zpracováváme a využíváme pouze do té míry, abychom mohly poskytovat a provádět naše služby.

Pokud je vyžadován ke zpracování a využití Vašich osobních dat váš souhlas, provedeme tak až na základě obdržení Vaší autorizace. Poskytnutím souhlasu potvrzujete, že jste dovršili věku 16 let nebo že máte souhlas vašeho zákonného zástupce. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.
Vaše data v osobním formátu jsou uložena pouze po tak dlouho dobu, po kterou je to vyžadováno pro daný účel nebo dokud nevyprší příslušná doba trvání záruky, omezení či období zákonného uchování osobních dat.


2.1) Využití za účelem provedení smlouvy (Článek 6(1)(b) Obecného nařízení o ochraně dat (GDPR))
Osobní data (jméno, adresa, telefonní číslo, bankovní údaje) poskytnutá za účelem provedení smlouvy (např. smlouva o prodeji nebo servisní smlouva), která jsou vyžadována pro plnění stávajícího smluvního vztahu, jsou shromažďována a zpracovávána na základě zákonného nároku na plnění smlouvy. Pokud by nedošlo k poskytnutí dat, smlouva nemůže být uzavřena.


2.2) Využití pro marketingové účely
Vaše data budou využívána pro marketingové účely (zasílání reklamních sdělení prostřednictvím faxu, pošty, e-mailu nebo jiným způsobem), pouze pokud jste vyjádřili souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.


2.2.1) Přihlášení k odběru newsletteru (Článek 6(1)(a) Obecného nařízení o ochraně dat (GDPR))
Osobní data poskytnutá za účelem odběru newsletteru společnosti W&H Group jsou využívána pouze k personalizovanému zasílání newsletteru prostřednictvím e-mailu, pokud nevyjádříte souhlas s využitím těchto dat jiným způsobem. Zasílání e-mailů je nejprve nutné výslovně schválit v dvoukrokovém procesu přihlášení kontaktu do databáze „double opt-in“.


2.2.2) Využití dat poskytnutých v rámci žádosti o získání kontaktních údajů a cenovou nabídku (Ćlánek 6(1)(b) Obecného nařízení o ochraně dat (GDPR))
Osobní data, která jste poskytl za účelem získání kontaktních údajů či cenové nabídky, jsou využívány pouze k vyřízení Vaší žádosti, pokud jste ovšem neposkytli souhlas k jinému využití Vámi poskytnutých dat. Naše společnost přeposílá tato data třetím stranám např. pobočkám společnosti W&H Group (W&H Dentalwerk Bürmoos / Rakousko, pobočky), obchodním partnerům, pouze pokud je to nezbytné pro splnění těchto požadavků.


2.2.3) Využití dat v souvislosti se soutěžemi (Článek 6(1)(a) Obecného nařízení o ochraně dat (GDPR))
Data poskytnutá v rámci soutěže vyhlášené společností W&H jsou využívána pouze pro účely této soutěže, pokud jste ovšem neposkytli souhlas k jinému využití Vámi poskytnutých dat.


2.2.4) Přihlášení k odběru zpráv od příslušných sekcí a reportů nebo přihlášení k video kanálu (Článek 6(1)(a) Obecného nařízení o ochraně dat (GDPR))
Osobní data poskytnutá v rámci procesu přihlášení k odběru zpráv sekcí na domovské stránce W&H nebo přihlášení k video kanálu jsou využívána pouze ke zpracování žádosti o přihlášení k odběru, pokud jste ovšem neposkytli souhlas k jinému využití Vámi poskytnutých dat. Naše společnost poskytuje tato data třetím stranám (např. pobočkám společnosti W&H (W&H Dentalwerk Bürmoos/Rakousko, pobočky), pouze pokud je to nutné pro splnění Vaší žádosti.


2.2.5) Využití dat týkajících se prodejního nástroje Showpad (Článek 6(1)(a) Obecného nařízení o ochraně dat (GDPR))
Při využívání prodejního nástroje Showpad shromažďuje společnost W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH následující data:

 • e-mailová adresy
 • odeslané kliky na odkazy
 • typ zobrazeného obsahu
 • doba trvání zobrazení.

 • Tato data jsou shromažďována, pouze pokud vyslovíte k této činnosti souhlas. Souhlas můžete poté kdykoliv odvolat. Pokud je obsah přeposílán dalším osobám, společnost W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH může shromažďovat stejný typ dat také od těchto osob. Pokud neposkytnete souhlas, pak nebude možné Vám prostřednictvím prodejního nástroje Showpad poskytovat žádné informace.


  2.3) Využití dat poskytovaných uchazeči (Článek 6(1)(b) Obecného nařízení o ochraně dat (GDPR))
  Data poskytnutá během přihlašovacího procesu jsou shromažďována a využívána za účelem podpory procesu obsazení příslušné pozice. Vaše osobní data uchazeče jsou poskytována pouze zaměstnavatelům, kteří rozhodují o obsazení příslušné pozice. Osobní data uchazeče nejsou poskytována žádným třetím stranám ani osobám, které nemají žádnou roli v rozhodovacím procesu.


  3) Kategorie osobních dat
  Neshromažďujeme, nezpracováváme ani nevyužíváme data spadající do speciálních kategorií dat (citlivá data). Speciální kategorie osobních dat zahrnují informace týkající se rasového či etnického původu, politických názorů, náboženských či filozofických přesvědčení nebo odborového členství. Omezení se rovněž vztahuje na zpracování genetických a biometrických dat sloužících k identifikaci osobnosti, zdravotních data a dat týkajících se sexuálního života nebo sexuální orientace.
  Zpracováváme pouze osobní data zadaná do formuláře na naší webové stránce nebo poskytnutá prostřednictvím jiných kanálů, přičemž využíváme pouze data, která jsou vyžadována pro vykonání našich služeb.


  4) Jaká jsou Vaše práva?
  Máte právo na informace, opravu, odstranění, omezení zpracování, přenositelnost dat, odvolání a námitky.
  Pokud máte podezření, že při zpracování vašich osobních dat dochází k porušování zákona, máte právo informovat orgán pro ochranu dat.
  Pokud je vyžadován ke zpracování a využití vašich osobních dat váš souhlas, provedeme tak až na základě obdržení vaší autorizace. Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat. Můžete tak učinit kdykoliv zasláním zprávy na adresu michal.koudelka@wh.com.


  5) Vymazání dat
  Pokud poskytnete souhlas, proces zpracování dat bude probíhat, dokud nebude splněn účel zpracování nebo dokud souhlas neodvoláte.
  Data využívána za účelem plnění smlouvy, jsou uchovávána po dobu trvání smluvního vztahu, nebo dokud nevyprší příslušná doba trvání záruky, omezení či období zákonného uchování osobních dat.

  Data uchazeče jsou uložena po dobu nejvýše 6 měsíců po ukončení přijímacího řízení, pokud neposkytnete souhlas k uchování data uchazeče na dobu 2 let.


  6) Kdo má přístup k vašim osobním údajům?
  Vaše data nebudou poskytnuta žádné třetí straně, pokud to není nezbytně nutné pro plnění smluvních a předsmluvních ustanovení nebo pro poskytnutí odpovědí na dotazy. V takových případech jsou vaše data poskytnuta příslušné pobočce společnosti W&H Group (W&H Dentalwerk Bürmoos / Rakousko,, pobočky), obchodním partnerům nebo naši servisním střediskům.


  7) Jak jsou vaše data chráněna?
  Aby nemohlo dojít ke ztrátě dat, neautorizovanému přístupu k datům či manipulaci s daty zavedli jsme rozsáhlá technická a organizační opatření. Tato bezpečnostní opatření neustále adaptujeme v souladu s nejnovějším technologickým vývojem.


  Informace o souborech cookie

  Co jsou to soubory cookies?
  Cookies jsou krátké textové soubory, které se ukládají do vašeho počítače při návštěvě konkrétní webové stránky. Na webových stránkách wh.com se soubory cookies využívají za účelem zjištění, o jaký obsah se uživatel zajímá, a k rozpoznání uživatele při příští návštěvě. Níže uvedená tabulka uvádí soubory cookies, které se mohou uložit na váš počítač během návštěvy webové stránky wh.com.

  Ujišťujeme vás, že soubory cookies nemohou váš počítač žádným způsobem poškodit. Společnost W&H neukládá žádné informace, které by mohly sloužit k identifikaci uživatele. Zakódované informace shromážděné ze souborů cookies využíváme k vylepšení celkového dojmu z návštěvy naší webové stránky. Například nám pomáhají k identifikování a řešení chyb.

  Naše zásady používání souborů cookies – Jakým způsobem využívá společnost W&H na svých stránkách soubory cookies
  Aby mohly být na webových stránkách wh.com plně využity obsah a personalizační funkce, musíte na vašem počítači, tabletu či mobilním telefonu povolit možnost akceptovat soubory cookies (často je tato volba ve výchozím nastavení). Některé personalizační funkce na našich stránkách jsou totiž dostupné pouze díky souborům cookies.

  Soubory cookies na našich stránkách neukládají citlivé informace, jako jsou jména či adresy. Nicméně pokud si přejete zakázat, blokovat či vymazat soubory cookies ze stránek wh.com nebo jakýchkoli jiných stránek, můžete tak učinit v nastavení prohlížeče. Jelikož se v každém prohlížeči nastavení souborů cookies provádí jiným způsobem, nejprve se podívejte do nabídky „Nápověda“ (nebo uživatelské příručky vašeho mobilního telefonu). Upozorňujeme však, že pokud omezíte používání souborů cookies, nemusí být pro vás dostupné všechny funkce naší webové stránky.

  Seznam používaných souborů cookies:

  Název Popis Doba platnosti
  (doba, po které bude soubor cookie vymazán ze zařízení
  cookieHeaderInactive Tento soubor cookie zaznamenává, zda byla lišta odstraněna (kliknutím na „x“). 1 měsíc
  dentistCheck_**** Tento soubor soubor cookie se používá pouze na některých stránkách wh.com a pouze v zemích, kde to vyžaduje zákon. Tento soubor cookie zaznamenává odpověď na otázku, zda je uživatel zubní lékař nebo jiný pracovník v oboru stomatologie. 1 měsíc
  whHomeLink Tento soubor cookie ukládá úvodní adresu URL webové stránky země zvolené uživatelem. 1 měsíc
  ASP.NET_SessionId SID webového serveru ASP Ihned po skončení session prohlížeče
  ASPSESSIONID**** SID webového serveru ASP, které začíná prefixem ASPSESSIONID a vygenerovaným číslem Ihned po skončení session prohlížeče
  WT_FPC Tento soubor cookie je vyžadován pro analýzy Web 10 let
  _ga Tento soubor cookie je vyžadován pro analýzy Google Analytics 10 let
  AddThis Cookies Následující soubory jsou nastavovány panelem pro sdílení přes sociální média „AddThis“:
  loc 1 rok
  ssc 1 rok
  ssh 1 rok
  sshs 1 rok
  uid 1 rok
  uit 1 rok
  um 1 rok
  uvc 2 měsíce
  di2 1 rok
  dt 1 rok
  _atuvc 1 rok
  Web Trends Cookies Soubory cookies Web Trends
  ACOOKIE 1 rok
  e_c_l 10 let
  e_c_s Ihned po skončení session prohlížeče

  Google Analytics
  Tato webová stránka využívá službu Google Analytics, což je nástroj pro analýzu webové stránky společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics využívá soubory „cookies“ – textové soubory, které se ukládají na Váš počítač a umožňují analýzu používání této webové stránky. Informace generované soubory cookies týkající se užívání této webové stránky (včetně IP adresy) se přenáší a ukládají na servery společnosti Google se sídlem ve Spojených státech. Na této stránce je aktivována anonymizace IP adresy, což znamená, že vaše IP adresa je krácena v rámci členských zemí Evropské unie nebo jiných smluvních zemí dle dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude IP adresa odeslána na server Google v USA v kompletní podobě a teprve zde bude zkrácena.

  Společnost Google využívá tyto informace k vyhodnocení Vašeho užívání webové stránky, sestavení zpráv o aktivitě stránek a poskytnutí dalších služeb souvisejících s užíváním webové stránky a internetu. V nutném případě a kdy to bude povoleno zákonem, společnost Google poskytuje tyto informace třetím stranám, které příslušná data zpracovávají vlastním jménem.

  Společnost Google nebude za žádných okolností propojovat vaši IP adresu s jinými daty společnosti Google. Pokud budete chtít, můžete zakázat instalaci souborů cookies aktivací příslušné volby v nastavení vašeho prohlížeče. Upozorňujeme však, že pokud omezíte používání souborů cookies, nemusí být pro vás dostupné všechny funkce naší webové stránky. Používání souborů cookie můžete odmítnout rovněž tím, že si stáhnete a nainstalujete doplňkový modul prohlížeče pro deaktivaci Google Analytics (Google Analytics Opt-out Browser Add-on): http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Vhodnou alternativou místo instalace doplňkového modulu nebo pro prohlížeč v mobilních zařízení, je využití tohoto odkazu, pomocí kterého můžete odmítnout sledování službou Google Analytics na této stránce v budoucnosti (tato možnost platí pouze pro prohlížeč, v kterém byla tato volba aktivována, a v rámci této domény).

  Nástroje pro sdílení obsahu wh.com
  Pokud budete sdílet obsah stránek wh.com s vašimi přáteli prostřednictvím sociálních sítí, jako jsou Facebook či Twitter, mohou být na váš počítač nainstalovány soubory cookies z těchto stránek. Upozorňujeme, že nad soubory cookies třetích stran nepřebíráme kontrolu, proto doporučujeme, abyste navštívili webové stránky příslušných třetích stran a získali informace o jejich souborech cookies a způsobu, jak lze jejich soubory cookies spravovat.

  Pluginy pro sdílení na sociálních sítí
  Součástí naší internetové prezentace jsou také sociální pluginy sociální sítě facebook.com provozované společností Facebook Inc. 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Pluginy lze identifikovat podle loga Facebook nebo sousloví „Facebook Social Plugin“. Pokud navštívíte naši webovou stránku obsahující tento typ pluginu, váš prohlížeč naváže přímé spojení se servery společnosti Facebook. Obsah pluginu se okamžitě odešle z Facebooku do vašeho prohlížeče a propojí se s webovou stránkou.

  Pluginy informují Facebook, že jste navštívili příslušnou stránku na našich webových stránkách. Pokud jste přihlášeni na sociální síti Facebook, Facebook může propojit vaší návštěvu s vaším facebookovým účtem. Pokud například kliknete na tlačítko „Like“, příslušná informace bude odeslána přímo z vašeho prohlížeče na Facebook a uloží se tam. V záležitosti ukládání dat a následného zpracování a využití těchto dat společností Facebook a vašich souvisejících práv a možností ochrany vašeho soukromí viz Zásady ochrany osobních údajů společnosti Facebook. Pokud si nepřejete, aby Facebook shromažďoval z našich stránek informace o vás, musíte se před návštěvou našich stránek odhlásit ze sociální sítě Facebook.

  Soubory cookies třetích stran
  Pokud navštívíte na webových stránkách wh.com stránku obsahující vložený obsah (např. z YouTube), mohou být na váš počítač nainstalovány soubory cookies z těchto webových stránek. Upozorňujeme, že nad nastavením těchto souborů cookies třetích stran nepřebíráme kontrolu, proto doporučujeme, abyste navštívili webové stránky příslušných třetích stran a získali informace o jejich souborech cookies a způsobu, jak lze jejich soubory cookies spravovat.

  Podrobnější informace o souborech cookies
  Více informací o souborech cookies a jejich správě získáte na webových stránkách www.aboutcookies.org. Upozorňujeme, že nemůžeme být odpovědní za obsah externích webových stránek.

  Pokud byste měli jakékoli dodatečné dotazy týkající se ochrany dat, rádi Vám je zodpovíme. Stačí zaslat e-mail.


  * Informace v souladu se zákonem o E-Commerce § 5 ECG