Termeni și condiții generale de vânzare și livrare

Last update: 11.10.2018


General

Următoarele condiții generale de vânzare și livrare se aplică întregii relații comerciale dintre W&H și clienții săi. Prin plasarea comenzii, clientul le recunoaște ca având un caracter obligatoriu pentru acesta. Termenii și condițiile generale divergente, contrare sau suplimentare nu devin parte a contractului, chiar dacă sunt cunoscute, cu excepția cazului în care aplicabilitatea acestora este convenită în mod expres în scris. În cazul în care, în contract, sunt convenite, în scris, clauze care se abat de la prezentele condiții generale de vânzare și livrare, vor prevala reglementările contractuale.


Oferte, Prețuri

Se aplică prețurile curente publicate de W&H în lista de prețuri în vigoare în ziua comenzii. Prețurile sunt ex-works, inclusiv ambalajul, dar nu includ cheltuielile de transport. Taxa pe valoarea adăugată se calculează separat, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile în ziua livrării sau a prestării serviciului. Livrările și serviciile fac obiectul unor modificări tehnice sau de altă natură, în măsura în care acestea sunt rezonabile.


Transport, Livrare

Mărfurile se livrează întotdeauna fără asigurare și, în orice caz, pe costurile și riscurile clientului. Acest lucru se aplică și în cazul livrărilor cu transport plătit, indiferent de mijlocul de transport utilizat, sau de cine alege mijlocul de transport. Asigurarea transportului se încheie numai la cererea expresă a clientului. Costurile rezultate revin exclusiv acestuia. Cu excepția cazului în care se convine altfel, în scris, transferul riscului de preț către Client se face în momentul expedierii bunurilor; în cazul în care Clientul nu le acceptă, riscul de preț se transferă către Client în momentul în care W&H pregătește bunurile pentru expediere. Cu excepția cazului în care se convine altfel, în scris, W&H alege la discreția sa locul de expediere și ruta de expediere, precum și mijloacele de transport și nu își va asuma responsabilitatea pentru transportul mai ieftin și mai rapid. Termenele de livrare și perioadele de descărcare indicate rămân întotdeauna neobligatorii, cu excepția cazului în care se convine altfel în mod expres și în scris. În cazul în care clientul pune la dispoziție mijloacele de transport, acesta este responsabil pentru punerea la dispoziție la timp a acestora. Întârzierile, dacă există, trebuie notificate la timp către W&H. Costurile rezultate sunt suportate de către Client.


Notificarea defecțiunilor

Clientul trebuie să inspecteze imediat bunurile pentru a constata eventualele defecte. Livrările incomplete sau incorecte și defectele aparente trebuie notificate în scris către W&H în termen de cel mult opt zile de la primirea bunurilor; viciile ascunse și erorile trebuie notificate imediat după identificarea acestora. Notificarea trebuie să precizeze în mod clar tipul și domeniul de aplicare al presupusului defect. În cazul în care defectele sau erorile nu sunt notificate la timp, expedierea se consideră aprobată, iar invocarea drepturilor de garanție este exclusă.


Garanția

În cazul reclamațiilor întemeiate și depuse în timp util, W&H va remedia produsele, va acorda o reducere de preț sau va proceda la înlocuirea acestora sau va prelua și rambursa prețul de achiziție, considerând interesele clientului. W&H își rezervă dreptul de a alege soluționarea în garanție. În cazul în care W&H nu respectă obligația de garanție, clientul are dreptul la o reducere rezonabilă a prețului sau la rezilierea contractului. Orice alte pretenții față de W&H, în special pentru daune directe sau daune indirecte, vor fi excluse în mod explicit, în măsura în care legea permite acest lucru. Îndeplinirea unei obligații de garanție bine întemeiate nu afectează angajamentele de garanție asumate față de terțe părți. În consecință, o astfel de executare nu prelungește termenul, în ceea ce privește garanția.


Retururi

Produsele livrate pot fi returnate numai cu acordul prealabil al W&H. În cazul în care bunurile sunt totuși returnate, W&H va primi rambursarea tuturor costurilor suportate de către W&H ca urmare a acestui fapt. Clientul nu poate desprinde nicio pretenție sau alte consecințe juridice din acceptarea bunurilor returnate. În cazul în care se convine ca produsele să fie preluate înapoi, W&H își rezervă dreptul de a percepe o taxă de manipulare pentru costurile generate de expedierea returnată și, la creditarea valorii produselor, de a deduce o sumă care să corespundă vechimii și stării produselor. W&H va stabili cuantumul acestei reduceri.


Excluderea responsabilității

În cazul încălcării cu neglijență ușoară a obligațiilor din partea W&H sau a agenților, astfel cum sunt definite la articolul 1313a din Codul civil general austriac [ABGB], răspunderea W&H este exclusă. Limitările de răspundere de mai sus nu se aplică drepturilor Clientului în temeiul răspunderii pentru produse sau al garanțiilor acordate, dacă este cazul. În plus, limitările de răspundere nu se aplică în cazul vătămării corporale sau a sănătății sau al decesului Clientului pentru care W&H este responsabilă.


Plăți

Facturile pentru livrările de bunuri se plătesc în conformitate cu acordurile relevante încheiate. În cazul în care nu există niciun acord scris între părți cu privire la perioada de plată, toate plățile sumelor facturate sunt scadente la primirea facturii și se efectuează fără reduceri. La cererea W&H, modalitatea de plată poate fi schimbată în încasare la livrare. Se acceptă cambii sau cecuri numai dacă se convine în mod expres în scris și numai în contul plății. Cheltuielile de reducere sunt suportate de către client și sunt datorate imediat. În caz de întârziere a plății, se va conveni o dobândă de întârziere de 8% peste rata de bază. Compensarea din partea clientului este exclusă, cu excepția cazului în care creanțele sunt compensate cu creanțe care au fost recunoscute de W&H în scris sau constatate în mod irevocabil. În cazul în care Clientul nu mai desfășoară o activitate economică adecvată, dacă se iau măsuri de executare silită împotriva sa, dacă un cec sau o factură este contestat sau dacă plățile sunt lente sau întrerupte sau dacă Clientul solicită o procedură de concordat în instanță sau în afara acesteia sau dacă se deschide o procedură de faliment asupra activelor sale sau dacă o cerere de astfel de procedură este respinsă din lipsă de active pentru a acoperi costurile, W&H are dreptul de a solicita plata imediată a tuturor creanțelor din cadrul relației comerciale, chiar dacă au fost acceptate facturi sau cecuri sau dacă s-a convenit plata în rate. Același lucru se aplică în cazul în care clientul nu efectuează plățile sau în cazul în care sunt cunoscute alte circumstanțe care fac ca solvabilitatea clientului să pară îndoielnică. În acest caz, W&H are, în plus, dreptul de a solicita plăți în avans sau garanții, de a realiza garanția constituită și de a rezilia contractul și de a solicita daune-interese pentru neexecutare. Cesiunea către terți a creanțelor Clientului față de W&H, precum și transferul drepturilor și obligațiilor în temeiul contractului de achiziție încheiat nu sunt permise fără aprobarea prealabilă scrisă a W&H.


Dreptul de proprietate

Produsele livrate rămân în proprietatea W&H până la îndeplinirea integrală de către Client a obligațiilor sale, în special plata prețului de achiziție plus costurile auxiliare și dobânzile, taxele, cheltuielile etc. În cazul în care bunurile sunt revândute, Clientul trebuie să cesioneze creanțele sale din vânzarea bunurilor care fac obiectul dreptului de proprietate către W&H. Clientul este obligat să înregistreze cesiunea în registrele sale contabile, menționând referințele și numele celor care datorează prețul de achiziție, dacă W&H solicită acest lucru, precum și să precizeze cifrele exacte ale creanțelor cesionate. Cesiunea va fi acceptată de W&H. Taxele și/sau impozitele, dacă este cazul, care trebuie plătite în legătură cu cesiunea vor fi suportate de către client, iar acesta va despăgubi și va exonera W&H de orice răspundere în această privință. W&H are dreptul, în orice moment, să facă publică cesiunea efectuată și să colecteze ea însăși creanțele cedate. Clientul este obligat să asigure în mod suficient bunurile care fac obiectul retenției dreptului de proprietate împotriva riscurilor obișnuite, cum sunt cazurile de forță majoră, și să dovedească asigurarea către W&H, dacă i se solicită acest lucru. Prin prezenta, Clientul cedează creanțele sale de asigurare, dacă există, către W&H. În plus, Clientul este obligat să depoziteze bunurile în conformitate cu instrucțiunile W&H și în conformitate cu stadiul actual al tehnicii. Clientul este obligat să manipuleze bunurile cu grijă pe perioada în care acestea fac obiectul retenției dreptului de proprietate. În cazul în care sunt necesare lucrări de întreținere sau de inspecție, Clientul trebuie să le efectueze în mod regulat, pe cheltuiala sa.


Dispozitive medicale

Clienții confirmă faptul că sunt la curent cu reglementările naționale, europene și internaționale relevante, referitoare la distribuția de dispozitive medicale, cum ar fi Statutul produselor medicale sau Directivele privind Sistemul de Vigilență a Dispozitivelor Medicale, și se angajează să le respecte. În plus, Clientul confirmă că, în conformitate cu reglementările naționale, europene și internaționale aplicabile, este calificat și autorizat să comercializeze, să depoziteze și să achiziționeze produse medicale.


Proprietatea intelectuală

Ofertele și proiectele, precum și desenele, diagramele de dimensiuni și descrierile aferente sunt proprietatea intelectuală a W&H și nu pot fi reproduse sau puse la dispoziția unor terțe părți fără acordul W&H.


Clauza de export

Pentru reexporturi, clientul are nevoie, în toate circumstanțele, de acordul prealabil scris al W&H.


Ambalarea

În măsura în care compania W&H este obligată prin lege să recupereze ambalajele de transport și ambalajele exterioare, clientul suportă costurile de returnare a ambalajelor folosite.


Forța majoră

În cazul în care evenimente de forță majoră afectează W&H sau oricare dintre furnizorii săi din amonte, W&H are dreptul de a suspenda livrările pe durata obstrucției și a unei perioade rezonabile de pornire sau de a rezilia contractul în totalitate sau parțial, în funcție de consecințele evenimentelor de forță majoră. Evenimentele de forță majoră includ, fără a se limita la acestea: toate efectele intemperiilor, cum ar fi cutremurele, fulgerele, înghețul, furtunile, inundațiile; război, legi, acte ale autorităților, confiscări, întreruperi ale transportului, interdicții de export, interdicții de import și interdicții de tranzit, restricții de plată internaționale, lipsa aprovizionării cu materii prime sau lipsa energiei; întreruperi ale activității, cum ar fi, de exemplu, explozii, incendii, greve, sabotaje și orice alte evenimente care ar putea fi prevenite doar cu costuri nerezonabile și mijloace comerciale nerezonabile.


Consimțământul privind privind Protecția Datelor

Clientul este de acord în mod expres ca datele cu caracter personal care au fost și/sau vor fi puse la dispoziție de către client pot fi colectate, prelucrate și utilizate de W&H în scopuri de marketing sau în alte scopuri prin intermediul unei baze de date a clienților. Acest consimțământ poate fi revocat de către Client în orice moment, cu efect pentru viitor.


Dispoziții finale

Se aplică legislația din Austria, cu excepția conflictelor de legi și a Convenției ONU privind contractele de vânzare internațională de mărfuri. Instanța competentă pentru toate litigiile care decurg direct sau indirect din contract este tribunalul din capitala provinciei Salzburg, care are jurisdicție asupra cauzei respective. Locul de executare pentru livrări și plăți este locul unde se află sediul social al W&H. În cazul în care anumite dispoziții ale contractului sau ale prezentelor condiții generale sunt sau devin caduce în totalitate sau parțial, valabilitatea celorlalte dispoziții nu este afectată. Dispoziția nulă în totalitate sau parțial se înlocuiește cu o dispoziție al cărei rezultat economic se apropie cât mai mult posibil de cel al dispoziției fără efect. Orice amendamente și modificări ale contractelor încheiate între W&H și Client se vor face în scris. Acest lucru se aplică, de asemenea, și în cazul unei derogări de la această cerință a formei scrise.