Instrukcje utylizacji

Utylizacja produktów elektrycznych i elektronicznych W&H

Unia Europejska wydała dyrektywę 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), mającą na celu zmniejszenie ilości odpadów pochodzących z urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz wskazanie sposobu zbierania i recyklingu ich części w całej Europie.

WEEE - dyrektywa dotycząca utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Celem dyrektywy WEEE jest, aby w przyszłości, nie mieszać urządzeń elektrycznych i elektronicznych z innymi odpadami domowymi. Poddaniu ich właściwemu traktowaniu, regeneracji i recyclingowi w punktach zbiórki.

Dyrektywa WEEE do wszystkich urządzeń elektrycznych i elektronicznych wykorzystywanych prywatnie jak i w celach komercyjnych. Została wdrożona w życie w Europie 13 sierpnia 2005 roku. Dodatkowe uwarunkowania mogą być wprowadzane przez poszczególne kraje członkowskie.

Identyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych W&H

Wszystkie urządzenia W&H są oznaczone symbolem przekreślonego kosza na śmieci zgodnie z EN 50419 (zobacz rysunek).

Symbol ten znajduje się na tabliczce z tyłu urządzenia. W przypadku małych produktów (np. Synea EM), symbol umieszczony jest na etykiecie z kodem kreskowym.

Uwagi na temat zbierania odpadów

Należy pamiętać, że prawidłowa utylizacja chroni nasze środowisko. Zapobiega możliwemu szkodliwemu wpływowi na ludzi i środowisko, który może być spowodowany przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami.

W niektórych krajach, stare urządzenia, powinny być oddawane do miejsca, w którym można zakupić nowe urządzenie.
Szczegółowe informacje mogą być znalezione na stronach poszczególnych oddziałów W&H.