Препоръки

Изваждане от употреба на електрическо и електронно оборудване на W&H

ЕС издаде Директива 2002/96/EC за отпадъчното електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО), за намаляване количеството на електрическите и електронни отпадъци и за събиране, рециклиране и
повторно използване на позволяващите това компонентни части в Европа.

WEEE - Директива за отпадъчното електрическо и електронно оборудване

Целта на Директива ОЕЕО е в бъдеще, изхвърлянето на излязло от употреба електронно оборудване да бъде разделено от изхвърлянето на общата битова смет. Оборудването трябва да бъде подходящо обработено, оползотворено или рециклирано в съответните събирателни пунктове.

Директива ОЕЕО се отнася както за промишленото, така и за битовото електрическо и електронно оборудване. Тя действа в Европа от 13-ти Август 2005. Държавите-членки на ЕС могат индивидуално да поставят специални условия за страната си.

Маркировка на електрическите и електронни продукти на W&H

Всички апарати на W&H са маркирани със символ - зачертана кофа за смет - според EN 50419 (виж илюстрацията).

Символът е разположен на етикета на гърба на апарата. За продуктите, които са твърде малки (напр. Synea EM) символът се изобразява на етикета с бар кода.

Забележки

Правилното събиране на отпадъчните продукти предпазва околната среда. Това предпазва човека и природата от вредни влияния, които биха могли да се причинят от неправилното изхвърляне.

В някои европейски страни, при закупуване на нови електронни продукти, старите могат да бъдат предадени в местно депо.

Повече информация можете да получите във вашето депо или от W&H Bulgaria.