Често задавани въпроси

Често задавани въпроси за W&H продукти и полезни описания на тема хигиена и поддръжка.

Препарати за почистване и дезинфекция

 • BePro (5)
  • Всички дезинфектанти ли са еднакви?
   Дезинфектантите не са еднакви, има много различни видове въз основа на тяхната формула и активния(те) елемент(и), съдържащи се в тях.
  • Как да избера правилния дезинфектант за моята практика?
   В зависимост от категориите патогенни микроорганизми, при които е ефективен дезинфектантът, се разграничават различни степени на дезинфекция: висока, средна и ниска. За да се осигури пълна безопасност в практиката, както за пациентите, така и за персонала, трябва винаги да избирате дезинфектант, който осигурява високо ниво на дезинфекция.
  • Кои са основните аспекти, които трябва да се вземат предвид при избора на дезинфектант?
   Има три основни аспекта, които винаги трябва да се имат предвид при избора на дезинфектант. Желаната ефикасност, т.е. способността на продукта да действа при широк спектър от патогени. Очакваната ефективност, т.е. способността на продукта да достигне максималната си ефективност за възможно най-кратко време и, в случай на концентрирани продукти, с възможно най-ниска концентрация. И накрая необходимата съвместимост, т.е. възможността за използване на продукта без риск от повреда, унищожаване или обезсилване на действието му върху инструмента или повърхността, която ще се третира.
  • Всички патогени еднакво ли са устойчиви на дезинфектанти?
   Не, патогените имат много различна резистентност в зависимост от съдържанието на дезинфектанта, който се използва за тяхното премахване. В обхвата на най-малко устойчивите патогени от капсулираните вируси до микобактериите, които са най-устойчиви, изискват високо ниво на дезинфекция, за да бъдат елиминирани.
  • Има ли патогени, които са по-устойчиви от микобактериите?
   Да, най-трудните за елиминиране патогени са спорите и прионите, за чието елиминиране е необходимо да се прибегне до стерилизация в автоклав.

Стерилизатори

 • Lara (25)
  • Предупреждение относно смяната на консумативи.
   ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА
   Консумативът трябва да бъде сменен.
   РЕШЕНИЕ
   Поръчайте необходимия консуматив (уплътнение за врата, прахов филтър, бактерициден филтър) и го сменете. Вижте глава “Поддръжка” в Инструкциите за употреба.
  • Какво е максималното ниво на шум на стерилизатор Lara?
   Максималното ниво на шум на Lara е 66.9 dB.
  • Необходимо ли е да се извършват периодични тестове на Lisa/Lara/Lara XL/Lina/Lexa?
   Lisa/Lara/Lara XL/Lina/Lexa разполагат с тестови цикли (B&D/Helix тест, вакуум тест). Изискването и честотата на тестване се регулират от местните / националните директиви.
  • Как да сменя консумативите на моя стерилизатор?
   Указания за смяна на консумативите са предоставени в Инструкциите за употреба, глава „Поддръжка“. Освен това е налично и видео ръководство: • в стерилизатора, в раздела за поддръжка в менюто (само за Lisa); • в раздел "Аксесоари & Консумативи" и "Видео ръководство" в този уеб сайт.
  • Как да почистя резервоарите за вода и какви продукти да използвам?
   Указания за почистване на резервоарите за вода са дадени в Инструкциите за употреба, глава „Поддръжка“. Информация и видеоклипове, свързани с почистването на резервоарите за вода и почистващите продукти, също могат да бъдат намерени в раздел "Видео ръководство" в този уеб сайт.
  • Каква вода трябва да използвам за моя стерилизатор?
   Качеството на водата за стерилизаторите е международно определено от стандарти и директиви. Причините за това са, че Вашият стерилизатор може да бъде сериозно повреден от вода с лошо качество или стерилизацията да бъде компрометирана. Следователно за Вашия W&H стерилизатор трябва да използвате само вода с проводимост по-малка от 15 µS/cm. Апаратите за пречистване на вода са особено подходящи за получаване на висококачествена деминерализирана вода (вижте глава „Качество на водата“ в Инструкциите за употреба).
  • Предупреждение относно запаметяването чрез USB (HTML и SCL файлове).
   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   USB паметта не е свързана или е пълна.
   РЕШЕНИE
   Проверете за наличието и състоянието на USB паметта. Ако проблемът не бъде отстранен, свържете се с оторизиран сервизен партньор на W&H.
  • Предупреждение относно планирана поддръжка.
   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   Планираната поддръжка на стерилизатора трябва да бъде извършена.
   РЕШЕНИE
   Свържете се с оторизиран сервизен партньор на W&H.
  • Принтерът за докладите от циклите не работи.
   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   Принтерът не е свързан правилно или не е се захранва.
   РЕШЕНИE
   Проверете връзката за данни и кабела за захранване към принтера.
  • Стерилизаторът е свързан към автоматична система за снабдяване с вода, няма чиста вода в резервоара и автоматичното пълнене с вода не зарежда резервоара.
   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   Системата за снабдяване с вода не е свързана.
   РЕШЕНИE
   Свържете система за снабдяване с вода към стерилизатора (вижте Инструкции за употреба).

   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   При опит на системата за снабдяване с вода да напълни резервоара, водата е била временно спряна.
   РЕШЕНИE
   Тъй като има само един опит за пълнене на вода в резервоара между изпълнението на циклите, това събитие възпрепятства подаването на вода. Изключете и включете стерилизатора отново. Проверете външното снабдяване с вода на стерилизатора. Проверете за течове на вода от стерилизатора.

   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   Неизправен сензор за минимално ниво на водата в резервоара за чиста вода.
   РЕШЕНИE
   Свържете се със сервиз.
  • В камерата има остатъчна вода след края на цикъла.
   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   Стерилизаторът не е нивелиран.
   РЕШЕНИE
   Проверете дали стерилизаторът е поставен върху хоризонтална, равна повърхност.

   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   Претоварена камера.
   РЕШЕНИE
   Спазвайте ограниченията за тегло за всеки вид зареждане. Винаги използвайте стелаж за тарелки и касети.

   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   Запушен филтър на камерата.
   РЕШЕНИE
   Отстранете и почистете филтъра на камерата.

   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   Неправилно поставена капачка на филтъра на камерата.
   РЕШЕНИE
   Поставете правилно капачката на филтъра на камерата (вижте глава "Ежемесечна поддръжка или на 50 цикъла - почистване на филтъра на камерата" в Инструкциите за употреба).

   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   Неправилно поставено зареждане.
   РЕШЕНИE
   Следвайте указанията, посочени в глава "Поддръжка и подготовка на съдържанието за зареждане".
  • Оцветявания, петна или промяна на цвета на инструментите.
   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   Инструментите са изплакнати с чешмяна вода и не са изсушени преди стерилизация.
   РЕШЕНИE
   Уверете се, че инструментите са изплакнати с дестилирана или деминерализирана вода и са напълно сухи, преди да бъдат поставени в стерилизатора.

   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   Използване на вода с лошо качество или вода, съдържаща химически вещества.
   РЕШЕНИE
   Изпразнете двата резервоара за вода. Използвайте вода с добро качество (вижте глава „Качество на водата“ в Инструкциите за употреба).

   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   Органични или химически остатъци по инструментите.
   РЕШЕНИE
   Почистете, изплакнете и подсушете инструментите преди да ги поставите в стерилизатора (вижте глава „Поддръжка и подготовка на съдържанието за зареждане“ в Инструкциите за употреба).

   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   Мръсна камера, тарелки, стелаж за тарелки.
   РЕШЕНИE
   Почистете камерата и измийте нейните принадлежности.

   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   Контакт между инструменти от различни материали.
   РЕШЕНИE
   Уверете се, че инструменти от различни материали не се допират един до друг (алуминий, въглеродна или неръждаема стомана и др.); поставете ги на различни тарелки или касети или ги опаковайте в пликове (вижте глава „Поддръжка и подготовка на съдържанието за зареждане“ в Инструкциите за употреба).

   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   Наличие на котлен камък в камерата.
   РЕШЕНИE
   Почистете камерата и използвайте вода с добро качество (вижте глава „Качество на водата“ в Инструкциите за употреба).
  • При стартиране на цикъла вратата на камерата се заключва, но веднага след това се отваря отново. Появява се съобщение „Отворете вратата“.
   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   Уплътнението за вратата е поставено неправилно.
   РЕШЕНИE
   Уверете се, че уплътнението за вратата е поставено правилно по цялата окръжност.

   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   Затварянето на вратата е възпрепятствано от външни предмети или от самото зареждане.
   РЕШЕНИE
   Отстранете всички предмети, които пречат на вратата на камерата. Проверете дали вратата не се опира в зареждането или принадлежностите на камерата.
  • Стерилизаторът влиза в „Спящ режим" веднага след включване.
   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   Устройството е изключено докато е в "Спящ режим".
   РЕШЕНИE
   Натиснете бутона за "Спящ режим, за да излезете.
  • Фазата на стерилизация (ПРОЦЕС) в процеса на цикъла беше по-дълга от очакваното.
   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   Температурата в камерата е паднала под прага на минимална стойност и софтуерът е извършил успешно възстановяване.
   РЕШЕНИE
   Изчакайте завършването на цикъла. Ако проблемът възниква често, свържете се с оторизиран сервизен партньор на W&H.
  • Няма запазени цикли в менюто за история на циклите.
   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   Електронната платка е подменена при сервизно обслужване.
   РЕШЕНИE
   Паметта на старата платка не може да бъде възстановена. Проверете историята на циклите в USB паметта.
  • Стерилизаторът остава изключен.
   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   Главният бутон за включване или предпазителят на веригата в мрежата е в изключено положение.
   РЕШЕНИE
   Включете главният бутон или предпазителя на веригата в мрежата (ВКЛ.)

   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   Няма напрежение в контакта.
   РЕШЕНИE
   Проверете електрическото захранване.

   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   Захранващият кабел не е свързан правилно.
   РЕШЕНИE
   Проверете и свържете захранващия кабел правилно.
  • Необходимо ли е да сe пакетират/ опаковат инструментите и колко дълго могат да се съхраняват след стерилизация?
   За да сте сигурни, че Вашите инструменти се съхраняват в стерилно състояние от успешното им автоклавиране до използването им, W&H препоръчва да ги пакетирате/ опаковате в подходящи за стерилизация бариерни системи. Препоръчителният период на съхранение може да се намери в препоръките на производителя на опаковъчния материал. За повече информация, моля свържете се с Вашия дилър.
  • Към кого трябва да се обърна за валидиране и поддръжка на моя стерилизатор?
   Валидирането се извършва от официален орган. Поддръжката се извършва от квалифициран и оторизиран сервиз.
  • От предната страна на стерилизатора изтича вода.
   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   Уплътнението на вратата пропуска.
   РЕШЕНИE
   Почистете или подменете уплътнението на вратата. Почистете лицевата страна на камерата.

   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   Вътрешен теч.
   РЕШЕНИE
   Свържете се с W&H сервиз.
  • Необходимо ли е моят стерилизатор да бъде подложен на периодична проверка/ валидиране?
   Валидирането обикновено включва набор от тестове, определени в международно признати стандарти. Тези тестове се прилагат за всеки апарат при фабричните тестове в W&H. На Ваше разположение в доставката към устройството е приложена съответната документация. Преди пускане в експлоатация във Вашия кабинет, техникът извършва допълнителни проверки, за да гарантира, че стерилизаторът функционира правилно. След това в зависимост от националните/ регионални закони и директиви, устройството трябва да бъде подлагано на проверка на редовни интервали. За повече информация, моля свържете се с екипа на W&H.
  • Колко дълго трябва да се съхранява документацията от периодичните тестове?
   Съхранявайте резултатите в съответствие със специфичните закони и директиви за Вашата държава/ регион. Тези записи могат да бъдат от полза и в случай на ремонт.
  • Какво е валидиране?
   Валидирането e процедура по тестване, която се осъществява от официален орган и доказва работата на Вашия стерилизатор в съответствие с изискванията. Изискването и честотата на валидиране се регулират от местните/национални директиви.
  • Трябва ли да документирам резултатите от всички периодични тестове?
   W&H препоръчва да се документират в дневник всички периодични тестове, ремонти и модификации на стерилизатора, включително дата и подпис на лицето, което е извършило теста или друга дейност. Изискването за документиране се регулира от местните/ национални директиви.
  • Какво е максималното ниво на шум на стерилизатора?
   Максималното ниво на шум на Lisa 2019 е 64.3 dB, а на Lara е 66.9 dB.
 • Lexa (23)
  • Предупреждение относно смяната на консумативи.
   ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА
   Консумативът трябва да бъде сменен.
   РЕШЕНИЕ
   Поръчайте необходимия консуматив (уплътнение за врата, прахов филтър, бактерициден филтър) и го сменете. Вижте глава “Поддръжка” в Инструкциите за употреба.
  • Необходимо ли е да се извършват периодични тестове на Lisa/Lara/Lara XL/Lina/Lexa?
   Lisa/Lara/Lara XL/Lina/Lexa разполагат с тестови цикли (B&D/Helix тест, вакуум тест). Изискването и честотата на тестване се регулират от местните / националните директиви.
  • Как да сменя консумативите на моя стерилизатор?
   Указания за смяна на консумативите са предоставени в Инструкциите за употреба, глава „Поддръжка“. Освен това е налично и видео ръководство: • в стерилизатора, в раздела за поддръжка в менюто (само за Lisa); • в раздел "Аксесоари & Консумативи" и "Видео ръководство" в този уеб сайт.
  • Как да почистя резервоарите за вода и какви продукти да използвам?
   Указания за почистване на резервоарите за вода са дадени в Инструкциите за употреба, глава „Поддръжка“. Информация и видеоклипове, свързани с почистването на резервоарите за вода и почистващите продукти, също могат да бъдат намерени в раздел "Видео ръководство" в този уеб сайт.
  • Предупреждение относно запаметяването чрез USB (HTML и SCL файлове).
   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   USB паметта не е свързана или е пълна.
   РЕШЕНИE
   Проверете за наличието и състоянието на USB паметта. Ако проблемът не бъде отстранен, свържете се с оторизиран сервизен партньор на W&H.
  • Каква вода трябва да използвам за моя стерилизатор?
   Качеството на водата за стерилизаторите е международно определено от стандарти и директиви. Причините за това са, че Вашият стерилизатор може да бъде сериозно повреден от вода с лошо качество или стерилизацията да бъде компрометирана. Следователно за Вашия W&H стерилизатор трябва да използвате само вода с проводимост по-малка от 10 µS/cm. Апаратите за пречистване на вода са особено подходящи за получаване на висококачествена деминерализирана вода (вижте глава „Качество на водата“ в Инструкциите за употреба).
  • Принтерът за докладите от циклите не работи.
   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   Принтерът не е свързан правилно или не е се захранва.
   РЕШЕНИE
   Проверете връзката за данни и кабела за захранване към принтера.
  • Стерилизаторът е свързан към автоматична система за снабдяване с вода, няма чиста вода в резервоара и автоматичното пълнене с вода не зарежда резервоара.
   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   Системата за снабдяване с вода не е свързана.
   РЕШЕНИE
   Свържете система за снабдяване с вода към стерилизатора (вижте Инструкции за употреба).

   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   При опит на системата за снабдяване с вода да напълни резервоара, водата е била временно спряна.
   РЕШЕНИE
   Тъй като има само един опит за пълнене на вода в резервоара между изпълнението на циклите, това събитие възпрепятства подаването на вода. Изключете и включете стерилизатора отново. Проверете външното снабдяване с вода на стерилизатора. Проверете за течове на вода от стерилизатора.

   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   Неизправен сензор за минимално ниво на водата в резервоара за чиста вода.
   РЕШЕНИE
   Свържете се със сервиз.
  • В камерата има остатъчна вода след края на цикъла.
   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   Стерилизаторът не е нивелиран.
   РЕШЕНИE
   Проверете дали стерилизаторът е поставен върху хоризонтална, равна повърхност.

   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   Претоварена камера.
   РЕШЕНИE
   Спазвайте ограниченията за тегло за всеки вид зареждане. Винаги използвайте стелаж за тарелки и касети.

   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   Запушен филтър на камерата.
   РЕШЕНИE
   Отстранете и почистете филтъра на камерата.

   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   Неправилно поставена капачка на филтъра на камерата.
   РЕШЕНИE
   Поставете правилно капачката на филтъра на камерата (вижте глава "Ежемесечна поддръжка или на 50 цикъла - почистване на филтъра на камерата" в Инструкциите за употреба).

   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   Неправилно поставено зареждане.
   РЕШЕНИE
   Следвайте указанията, посочени в глава "Поддръжка и подготовка на съдържанието за зареждане".
  • Оцветявания, петна или промяна на цвета на инструментите.
   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   Инструментите са изплакнати с чешмяна вода и не са изсушени преди стерилизация.
   РЕШЕНИE
   Уверете се, че инструментите са изплакнати с дестилирана или деминерализирана вода и са напълно сухи, преди да бъдат поставени в стерилизатора.

   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   Използване на вода с лошо качество или вода, съдържаща химически вещества.
   РЕШЕНИE
   Изпразнете двата резервоара за вода. Използвайте вода с добро качество (вижте глава „Качество на водата“ в Инструкциите за употреба).

   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   Органични или химически остатъци по инструментите.
   РЕШЕНИE
   Почистете, изплакнете и подсушете инструментите преди да ги поставите в стерилизатора (вижте глава „Поддръжка и подготовка на съдържанието за зареждане“ в Инструкциите за употреба).

   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   Мръсна камера, тарелки, стелаж за тарелки.
   РЕШЕНИE
   Почистете камерата и измийте нейните принадлежности.

   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   Контакт между инструменти от различни материали.
   РЕШЕНИE
   Уверете се, че инструменти от различни материали не се допират един до друг (алуминий, въглеродна или неръждаема стомана и др.); поставете ги на различни тарелки или касети или ги опаковайте в пликове (вижте глава „Поддръжка и подготовка на съдържанието за зареждане“ в Инструкциите за употреба).

   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   Наличие на котлен камък в камерата.
   РЕШЕНИE
   Почистете камерата и използвайте вода с добро качество (вижте глава „Качество на водата“ в Инструкциите за употреба).
  • При стартиране на цикъла вратата на камерата се заключва, но веднага след това се отваря отново. Появява се съобщение „Отворете вратата“.
   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   Уплътнението за вратата е поставено неправилно.
   РЕШЕНИE
   Уверете се, че уплътнението за вратата е поставено правилно по цялата окръжност.

   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   Затварянето на вратата е възпрепятствано от външни предмети или от самото зареждане.
   РЕШЕНИE
   Отстранете всички предмети, които пречат на вратата на камерата. Проверете дали вратата не се опира в зареждането или принадлежностите на камерата.
  • Стерилизаторът влиза в „Спящ режим" веднага след включване.
   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   Устройството е изключено докато е в "Спящ режим".
   РЕШЕНИE
   Натиснете бутона за "Спящ режим, за да излезете.
  • Фазата на стерилизация (ПРОЦЕС) в процеса на цикъла беше по-дълга от очакваното.
   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   Температурата в камерата е паднала под прага на минимална стойност и софтуерът е извършил успешно възстановяване.
   РЕШЕНИE
   Изчакайте завършването на цикъла. Ако проблемът възниква често, свържете се с оторизиран сервизен партньор на W&H.
  • Няма запазени цикли в менюто за история на циклите.
   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   Електронната платка е подменена при сервизно обслужване.
   РЕШЕНИE
   Паметта на старата платка не може да бъде възстановена. Проверете историята на циклите в USB паметта.
  • Стерилизаторът остава изключен.
   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   Главният бутон за включване или предпазителят на веригата в мрежата е в изключено положение.
   РЕШЕНИE
   Включете главният бутон или предпазителя на веригата в мрежата (ВКЛ.)

   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   Няма напрежение в контакта.
   РЕШЕНИE
   Проверете електрическото захранване.

   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   Захранващият кабел не е свързан правилно.
   РЕШЕНИE
   Проверете и свържете захранващия кабел правилно.
  • Необходимо ли е да сe пакетират/ опаковат инструментите и колко дълго могат да се съхраняват след стерилизация?
   За да сте сигурни, че Вашите инструменти се съхраняват в стерилно състояние от успешното им автоклавиране до използването им, W&H препоръчва да ги пакетирате/ опаковате в подходящи за стерилизация бариерни системи. Препоръчителният период на съхранение може да се намери в препоръките на производителя на опаковъчния материал. За повече информация, моля свържете се с Вашия дилър.
  • Към кого трябва да се обърна за валидиране и поддръжка на моя стерилизатор?
   Валидирането се извършва от официален орган. Поддръжката се извършва от квалифициран и оторизиран сервиз.
  • От предната страна на стерилизатора изтича вода.
   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   Уплътнението на вратата пропуска.
   РЕШЕНИE
   Почистете или подменете уплътнението на вратата. Почистете лицевата страна на камерата.

   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   Вътрешен теч.
   РЕШЕНИE
   Свържете се с W&H сервиз.
  • Необходимо ли е моят стерилизатор да бъде подложен на периодична проверка/ валидиране?
   Валидирането обикновено включва набор от тестове, определени в международно признати стандарти. Тези тестове се прилагат за всеки апарат при фабричните тестове в W&H. На Ваше разположение в доставката към устройството е приложена съответната документация. Преди пускане в експлоатация във Вашия кабинет, техникът извършва допълнителни проверки, за да гарантира, че стерилизаторът функционира правилно. След това в зависимост от националните/ регионални закони и директиви, устройството трябва да бъде подлагано на проверка на редовни интервали. За повече информация, моля свържете се с екипа на W&H.
  • Колко дълго трябва да се съхранява документацията от периодичните тестове?
   Съхранявайте резултатите в съответствие със специфичните закони и директиви за Вашата държава/ регион. Тези записи могат да бъдат от полза и в случай на ремонт.
  • Какво е валидиране?
   Валидирането e процедура по тестване, която се осъществява от официален орган и доказва работата на Вашия стерилизатор в съответствие с изискванията. Изискването и честотата на валидиране се регулират от местните/национални директиви.
  • Трябва ли да документирам резултатите от всички периодични тестове?
   W&H препоръчва да се документират в дневник всички периодични тестове, ремонти и модификации на стерилизатора, включително дата и подпис на лицето, което е извършило теста или друга дейност. Изискването за документиране се регулира от местните/ национални директиви.
  • Какво е максималното ниво на шум на стерилизатор Lexa?
   Максималното ниво на шум на Lexa е 65 dB.
 • Lina (25)
  • Предупреждение относно смяната на консумативи.
   ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА
   Консумативът трябва да бъде сменен.
   РЕШЕНИЕ
   Поръчайте необходимия консуматив (уплътнение за врата, прахов филтър, бактерициден филтър) и го сменете. Вижте глава “Поддръжка” в Инструкциите за употреба.
  • Необходимо ли е да се извършват периодични тестове на Lisa/Lara/Lara XL/Lina/Lexa?
   Lisa/Lara/Lara XL/Lina/Lexa разполагат с тестови цикли (B&D/Helix тест, вакуум тест). Изискването и честотата на тестване се регулират от местните / националните директиви.
  • Как да сменя консумативите на моя стерилизатор?
   Указания за смяна на консумативите са предоставени в Инструкциите за употреба, глава „Поддръжка“. Освен това е налично и видео ръководство: • в стерилизатора, в раздела за поддръжка в менюто (само за Lisa); • в раздел "Аксесоари & Консумативи" и "Видео ръководство" в този уеб сайт.
  • Как да почистя резервоарите за вода и какви продукти да използвам?
   Указания за почистване на резервоарите за вода са дадени в Инструкциите за употреба, глава „Поддръжка“. Информация и видеоклипове, свързани с почистването на резервоарите за вода и почистващите продукти, също могат да бъдат намерени в раздел "Видео ръководство" в този уеб сайт.
  • Каква вода трябва да използвам за моя стерилизатор?
   Качеството на водата за стерилизаторите е международно определено от стандарти и директиви. Причините за това са, че Вашият стерилизатор може да бъде сериозно повреден от вода с лошо качество или стерилизацията да бъде компрометирана. Следователно за Вашия W&H стерилизатор трябва да използвате само вода с проводимост по-малка от 15 µS/cm. Апаратите за пречистване на вода са особено подходящи за получаване на висококачествена деминерализирана вода (вижте глава „Качество на водата“ в Инструкциите за употреба).
  • Предупреждение относно запаметяването чрез USB (HTML и SCL файлове).
   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   USB паметта не е свързана или е пълна.
   РЕШЕНИE
   Проверете за наличието и състоянието на USB паметта. Ако проблемът не бъде отстранен, свържете се с оторизиран сервизен партньор на W&H.
  • Предупреждение относно планирана поддръжка.
   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   Планираната поддръжка на стерилизатора трябва да бъде извършена.
   РЕШЕНИE
   Свържете се с оторизиран сервизен партньор на W&H.
  • Принтерът за докладите от циклите не работи.
   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   Принтерът не е свързан правилно или не е се захранва.
   РЕШЕНИE
   Проверете връзката за данни и кабела за захранване към принтера.
  • Стерилизаторът е свързан към автоматична система за снабдяване с вода, няма чиста вода в резервоара и автоматичното пълнене с вода не зарежда резервоара.
   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   Системата за снабдяване с вода не е свързана.
   РЕШЕНИE
   Свържете система за снабдяване с вода към стерилизатора (вижте Инструкции за употреба).

   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   При опит на системата за снабдяване с вода да напълни резервоара, водата е била временно спряна.
   РЕШЕНИE
   Тъй като има само един опит за пълнене на вода в резервоара между изпълнението на циклите, това събитие възпрепятства подаването на вода. Изключете и включете стерилизатора отново. Проверете външното снабдяване с вода на стерилизатора. Проверете за течове на вода от стерилизатора.

   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   Неизправен сензор за минимално ниво на водата в резервоара за чиста вода.
   РЕШЕНИE
   Свържете се със сервиз.
  • В камерата има остатъчна вода след края на цикъла.
   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   Стерилизаторът не е нивелиран.
   РЕШЕНИE
   Проверете дали стерилизаторът е поставен върху хоризонтална, равна повърхност.

   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   Претоварена камера.
   РЕШЕНИE
   Спазвайте ограниченията за тегло за всеки вид зареждане. Винаги използвайте стелаж за тарелки и касети.

   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   Запушен филтър на камерата.
   РЕШЕНИE
   Отстранете и почистете филтъра на камерата.

   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   Неправилно поставена капачка на филтъра на камерата.
   РЕШЕНИE
   Поставете правилно капачката на филтъра на камерата (вижте глава "Ежемесечна поддръжка или на 50 цикъла - почистване на филтъра на камерата" в Инструкциите за употреба).

   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   Неправилно поставено зареждане.
   РЕШЕНИE
   Следвайте указанията, посочени в глава "Поддръжка и подготовка на съдържанието за зареждане".
  • Оцветявания, петна или промяна на цвета на инструментите.
   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   Инструментите са изплакнати с чешмяна вода и не са изсушени преди стерилизация.
   РЕШЕНИE
   Уверете се, че инструментите са изплакнати с дестилирана или деминерализирана вода и са напълно сухи, преди да бъдат поставени в стерилизатора.

   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   Използване на вода с лошо качество или вода, съдържаща химически вещества.
   РЕШЕНИE
   Изпразнете двата резервоара за вода. Използвайте вода с добро качество (вижте глава „Качество на водата“ в Инструкциите за употреба).

   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   Органични или химически остатъци по инструментите.
   РЕШЕНИE
   Почистете, изплакнете и подсушете инструментите преди да ги поставите в стерилизатора (вижте глава „Поддръжка и подготовка на съдържанието за зареждане“ в Инструкциите за употреба).

   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   Мръсна камера, тарелки, стелаж за тарелки.
   РЕШЕНИE
   Почистете камерата и измийте нейните принадлежности.

   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   Контакт между инструменти от различни материали.
   РЕШЕНИE
   Уверете се, че инструменти от различни материали не се допират един до друг (алуминий, въглеродна или неръждаема стомана и др.); поставете ги на различни тарелки или касети или ги опаковайте в пликове (вижте глава „Поддръжка и подготовка на съдържанието за зареждане“ в Инструкциите за употреба).

   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   Наличие на котлен камък в камерата.
   РЕШЕНИE
   Почистете камерата и използвайте вода с добро качество (вижте глава „Качество на водата“ в Инструкциите за употреба).
  • При стартиране на цикъла вратата на камерата се заключва, но веднага след това се отваря отново. Появява се съобщение „Отворете вратата“.
   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   Уплътнението за вратата е поставено неправилно.
   РЕШЕНИE
   Уверете се, че уплътнението за вратата е поставено правилно по цялата окръжност.

   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   Затварянето на вратата е възпрепятствано от външни предмети или от самото зареждане.
   РЕШЕНИE
   Отстранете всички предмети, които пречат на вратата на камерата. Проверете дали вратата не се опира в зареждането или принадлежностите на камерата.
  • Стерилизаторът влиза в „Спящ режим" веднага след включване.
   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   Устройството е изключено докато е в "Спящ режим".
   РЕШЕНИE
   Натиснете бутона за "Спящ режим, за да излезете.
  • Фазата на стерилизация (ПРОЦЕС) в процеса на цикъла беше по-дълга от очакваното.
   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   Температурата в камерата е паднала под прага на минимална стойност и софтуерът е извършил успешно възстановяване.
   РЕШЕНИE
   Изчакайте завършването на цикъла. Ако проблемът възниква често, свържете се с оторизиран сервизен партньор на W&H.
  • Няма запазени цикли в менюто за история на циклите.
   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   Електронната платка е подменена при сервизно обслужване.
   РЕШЕНИE
   Паметта на старата платка не може да бъде възстановена. Проверете историята на циклите в USB паметта.
  • Стерилизаторът остава изключен.
   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   Главният бутон за включване или предпазителят на веригата в мрежата е в изключено положение.
   РЕШЕНИE
   Включете главният бутон или предпазителя на веригата в мрежата (ВКЛ.)

   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   Няма напрежение в контакта.
   РЕШЕНИE
   Проверете електрическото захранване.

   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   Захранващият кабел не е свързан правилно.
   РЕШЕНИE
   Проверете и свържете захранващия кабел правилно.
  • Необходимо ли е да сe пакетират/ опаковат инструментите и колко дълго могат да се съхраняват след стерилизация?
   За да сте сигурни, че Вашите инструменти се съхраняват в стерилно състояние от успешното им автоклавиране до използването им, W&H препоръчва да ги пакетирате/ опаковате в подходящи за стерилизация бариерни системи. Препоръчителният период на съхранение може да се намери в препоръките на производителя на опаковъчния материал. За повече информация, моля свържете се с Вашия дилър.
  • Към кого трябва да се обърна за валидиране и поддръжка на моя стерилизатор?
   Валидирането се извършва от официален орган. Поддръжката се извършва от квалифициран и оторизиран сервиз.
  • От предната страна на стерилизатора изтича вода.
   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   Уплътнението на вратата пропуска.
   РЕШЕНИE
   Почистете или подменете уплътнението на вратата. Почистете лицевата страна на камерата.

   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   Вътрешен теч.
   РЕШЕНИE
   Свържете се с W&H сервиз.
  • Какво е максималното ниво на шум на стерилизатор Lina?
   Максималното ниво на шум на Lina e 65.5 dB.
  • Необходимо ли е моят стерилизатор да бъде подложен на периодична проверка/ валидиране?
   Валидирането обикновено включва набор от тестове, определени в международно признати стандарти. Тези тестове се прилагат за всеки апарат при фабричните тестове в W&H. На Ваше разположение в доставката към устройството е приложена съответната документация. Преди пускане в експлоатация във Вашия кабинет, техникът извършва допълнителни проверки, за да гарантира, че стерилизаторът функционира правилно. След това в зависимост от националните/ регионални закони и директиви, устройството трябва да бъде подлагано на проверка на редовни интервали. За повече информация, моля свържете се с екипа на W&H.
  • Колко дълго трябва да се съхранява документацията от периодичните тестове?
   Съхранявайте резултатите в съответствие със специфичните закони и директиви за Вашата държава/ регион. Тези записи могат да бъдат от полза и в случай на ремонт.
  • Какво е валидиране?
   Валидирането e процедура по тестване, която се осъществява от официален орган и доказва работата на Вашия стерилизатор в съответствие с изискванията. Изискването и честотата на валидиране се регулират от местните/национални директиви.
  • Трябва ли да документирам резултатите от всички периодични тестове?
   W&H препоръчва да се документират в дневник всички периодични тестове, ремонти и модификации на стерилизатора, включително дата и подпис на лицето, което е извършило теста или друга дейност. Изискването за документиране се регулира от местните/ национални директиви.
  • Трябва ли да се свържа със сервиз преди да изпратя оборудване за ремонт?
   Ако не сте сигурни каква е причината за проблема, по-добре се свържете с техник. Заедно с него може да определите какво е необходимо да се направи, а понякога е възможно дори проблемът да се реши веднага.
 • Lisa (26)
  • Предупреждение относно смяната на консумативи.
   ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА
   Консумативът трябва да бъде сменен.
   РЕШЕНИЕ
   Поръчайте необходимия консуматив (уплътнение за врата, прахов филтър, бактерициден филтър) и го сменете. Вижте глава “Поддръжка” в Инструкциите за употреба.
  • Необходимо ли е да се извършват периодични тестове на Lisa/Lara/Lara XL/Lina/Lexa?
   Lisa/Lara/Lara XL/Lina/Lexa разполагат с тестови цикли (B&D/Helix тест, вакуум тест). Изискването и честотата на тестване се регулират от местните / националните директиви.
  • Как да сменя консумативите на моя стерилизатор?
   Указания за смяна на консумативите са предоставени в Инструкциите за употреба, глава „Поддръжка“. Освен това е налично и видео ръководство: • в стерилизатора, в раздела за поддръжка в менюто (само за Lisa); • в раздел "Аксесоари & Консумативи" и "Видео ръководство" в този уеб сайт.
  • Как да почистя резервоарите за вода и какви продукти да използвам?
   Указания за почистване на резервоарите за вода са дадени в Инструкциите за употреба, глава „Поддръжка“. Информация и видеоклипове, свързани с почистването на резервоарите за вода и почистващите продукти, също могат да бъдат намерени в раздел "Видео ръководство" в този уеб сайт.
  • Каква вода трябва да използвам за моя стерилизатор?
   Качеството на водата за стерилизаторите е международно определено от стандарти и директиви. Причините за това са, че Вашият стерилизатор може да бъде сериозно повреден от вода с лошо качество или стерилизацията да бъде компрометирана. Следователно за Вашия W&H стерилизатор трябва да използвате само вода с проводимост по-малка от 15 µS/cm. Апаратите за пречистване на вода са особено подходящи за получаване на висококачествена деминерализирана вода (вижте глава „Качество на водата“ в Инструкциите за употреба).
  • Предупреждение относно запаметяването чрез USB (HTML и SCL файлове).
   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   USB паметта не е свързана или е пълна.
   РЕШЕНИE
   Проверете за наличието и състоянието на USB паметта. Ако проблемът не бъде отстранен, свържете се с оторизиран сервизен партньор на W&H.
  • Предупреждение относно планирана поддръжка.
   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   Планираната поддръжка на стерилизатора трябва да бъде извършена.
   РЕШЕНИE
   Свържете се с оторизиран сервизен партньор на W&H.
  • Принтерът за докладите от циклите не работи.
   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   Принтерът не е свързан правилно или не е се захранва.
   РЕШЕНИE
   Проверете връзката за данни и кабела за захранване към принтера.
  • Стерилизаторът е свързан към автоматична система за снабдяване с вода, няма чиста вода в резервоара и автоматичното пълнене с вода не зарежда резервоара.
   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   Системата за снабдяване с вода не е свързана.
   РЕШЕНИE
   Свържете система за снабдяване с вода към стерилизатора (вижте Инструкции за употреба).

   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   При опит на системата за снабдяване с вода да напълни резервоара, водата е била временно спряна.
   РЕШЕНИE
   Тъй като има само един опит за пълнене на вода в резервоара между изпълнението на циклите, това събитие възпрепятства подаването на вода. Изключете и включете стерилизатора отново. Проверете външното снабдяване с вода на стерилизатора. Проверете за течове на вода от стерилизатора.

   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   Неизправен сензор за минимално ниво на водата в резервоара за чиста вода.
   РЕШЕНИE
   Свържете се със сервиз.
  • В камерата има остатъчна вода след края на цикъла.
   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   Стерилизаторът не е нивелиран.
   РЕШЕНИE
   Проверете дали стерилизаторът е поставен върху хоризонтална, равна повърхност.

   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   Претоварена камера.
   РЕШЕНИE
   Спазвайте ограниченията за тегло за всеки вид зареждане. Винаги използвайте стелаж за тарелки и касети.

   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   Запушен филтър на камерата.
   РЕШЕНИE
   Отстранете и почистете филтъра на камерата.

   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   Неправилно поставена капачка на филтъра на камерата.
   РЕШЕНИE
   Поставете правилно капачката на филтъра на камерата (вижте глава "Ежемесечна поддръжка или на 50 цикъла - почистване на филтъра на камерата" в Инструкциите за употреба).

   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   Неправилно поставено зареждане.
   РЕШЕНИE
   Следвайте указанията, посочени в глава "Поддръжка и подготовка на съдържанието за зареждане".
  • Оцветявания, петна или промяна на цвета на инструментите.
   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   Инструментите са изплакнати с чешмяна вода и не са изсушени преди стерилизация.
   РЕШЕНИE
   Уверете се, че инструментите са изплакнати с дестилирана или деминерализирана вода и са напълно сухи, преди да бъдат поставени в стерилизатора.

   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   Използване на вода с лошо качество или вода, съдържаща химически вещества.
   РЕШЕНИE
   Изпразнете двата резервоара за вода. Използвайте вода с добро качество (вижте глава „Качество на водата“ в Инструкциите за употреба).

   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   Органични или химически остатъци по инструментите.
   РЕШЕНИE
   Почистете, изплакнете и подсушете инструментите преди да ги поставите в стерилизатора (вижте глава „Поддръжка и подготовка на съдържанието за зареждане“ в Инструкциите за употреба).

   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   Мръсна камера, тарелки, стелаж за тарелки.
   РЕШЕНИE
   Почистете камерата и измийте нейните принадлежности.

   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   Контакт между инструменти от различни материали.
   РЕШЕНИE
   Уверете се, че инструменти от различни материали не се допират един до друг (алуминий, въглеродна или неръждаема стомана и др.); поставете ги на различни тарелки или касети или ги опаковайте в пликове (вижте глава „Поддръжка и подготовка на съдържанието за зареждане“ в Инструкциите за употреба).

   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   Наличие на котлен камък в камерата.
   РЕШЕНИE
   Почистете камерата и използвайте вода с добро качество (вижте глава „Качество на водата“ в Инструкциите за употреба).
  • При стартиране на цикъла вратата на камерата се заключва, но веднага след това се отваря отново. Появява се съобщение „Отворете вратата“.
   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   Уплътнението за вратата е поставено неправилно.
   РЕШЕНИE
   Уверете се, че уплътнението за вратата е поставено правилно по цялата окръжност.

   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   Затварянето на вратата е възпрепятствано от външни предмети или от самото зареждане.
   РЕШЕНИE
   Отстранете всички предмети, които пречат на вратата на камерата. Проверете дали вратата не се опира в зареждането или принадлежностите на камерата.
  • Стерилизаторът влиза в „Спящ режим" веднага след включване.
   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   Устройството е изключено докато е в "Спящ режим".
   РЕШЕНИE
   Натиснете бутона за "Спящ режим, за да излезете.
  • Фазата на стерилизация (ПРОЦЕС) в процеса на цикъла беше по-дълга от очакваното.
   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   Температурата в камерата е паднала под прага на минимална стойност и софтуерът е извършил успешно възстановяване.
   РЕШЕНИE
   Изчакайте завършването на цикъла. Ако проблемът възниква често, свържете се с оторизиран сервизен партньор на W&H.
  • Няма запазени цикли в менюто за история на циклите.
   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   Електронната платка е подменена при сервизно обслужване.
   РЕШЕНИE
   Паметта на старата платка не може да бъде възстановена. Проверете историята на циклите в USB паметта.
  • Стерилизаторът остава изключен.
   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   Главният бутон за включване или предпазителят на веригата в мрежата е в изключено положение.
   РЕШЕНИE
   Включете главният бутон или предпазителя на веригата в мрежата (ВКЛ.)

   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   Няма напрежение в контакта.
   РЕШЕНИE
   Проверете електрическото захранване.

   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   Захранващият кабел не е свързан правилно.
   РЕШЕНИE
   Проверете и свържете захранващия кабел правилно.
  • Необходимо ли е да сe пакетират/ опаковат инструментите и колко дълго могат да се съхраняват след стерилизация?
   За да сте сигурни, че Вашите инструменти се съхраняват в стерилно състояние от успешното им автоклавиране до използването им, W&H препоръчва да ги пакетирате/ опаковате в подходящи за стерилизация бариерни системи. Препоръчителният период на съхранение може да се намери в препоръките на производителя на опаковъчния материал. За повече информация, моля свържете се с Вашия дилър.
  • Към кого трябва да се обърна за валидиране и поддръжка на моя стерилизатор?
   Валидирането се извършва от официален орган. Поддръжката се извършва от квалифициран и оторизиран сервиз.
  • От предната страна на стерилизатора изтича вода.
   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   Уплътнението на вратата пропуска.
   РЕШЕНИE
   Почистете или подменете уплътнението на вратата. Почистете лицевата страна на камерата.

   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   Вътрешен теч.
   РЕШЕНИE
   Свържете се с W&H сервиз.
  • Необходимо ли е моят стерилизатор да бъде подложен на периодична проверка/ валидиране?
   Валидирането обикновено включва набор от тестове, определени в международно признати стандарти. Тези тестове се прилагат за всеки апарат при фабричните тестове в W&H. На Ваше разположение в доставката към устройството е приложена съответната документация. Преди пускане в експлоатация във Вашия кабинет, техникът извършва допълнителни проверки, за да гарантира, че стерилизаторът функционира правилно. След това в зависимост от националните/ регионални закони и директиви, устройството трябва да бъде подлагано на проверка на редовни интервали. За повече информация, моля свържете се с екипа на W&H.
  • Колко дълго трябва да се съхранява документацията от периодичните тестове?
   Съхранявайте резултатите в съответствие със специфичните закони и директиви за Вашата държава/ регион. Тези записи могат да бъдат от полза и в случай на ремонт.
  • Какво е валидиране?
   Валидирането e процедура по тестване, която се осъществява от официален орган и доказва работата на Вашия стерилизатор в съответствие с изискванията. Изискването и честотата на валидиране се регулират от местните/национални директиви.
  • Трябва ли да документирам резултатите от всички периодични тестове?
   W&H препоръчва да се документират в дневник всички периодични тестове, ремонти и модификации на стерилизатора, включително дата и подпис на лицето, което е извършило теста или друга дейност. Изискването за документиране се регулира от местните/ национални директиви.
  • Какво е максималното ниво на шум на стерилизатор Lisa?
   Максималното ниво на шум на Lisa 2019 е 64.3 dB.
  • Какво е максималното ниво на шум на стерилизатора?
   Максималното ниво на шум на Lisa 2019 е 64.3 dB, а на Lara е 66.9 dB.
  • Трябва ли да се свържа със сервиз преди да изпратя оборудване за ремонт?
   Ако не сте сигурни каква е причината за проблема, по-добре се свържете с техник. Заедно с него може да определите какво е необходимо да се направи, а понякога е възможно дори проблемът да се реши веднага.

Апарати за пречистване на вода

 • Osmo (2)
  • Каква вода трябва да използвам за моя стерилизатор?
   Качеството на водата за стерилизаторите е международно определено от стандарти и директиви. Причините за това са, че Вашият стерилизатор може да бъде сериозно повреден от вода с лошо качество или стерилизацията да бъде компрометирана. Следователно за Вашия W&H стерилизатор трябва да използвате само вода с проводимост по-малка от 15 µS/cm. Апаратите за пречистване на вода са особено подходящи за получаване на висококачествена деминерализирана вода (вижте глава „Качество на водата“ в Инструкциите за употреба).
  • Трябва ли да се свържа със сервиз преди да изпратя оборудване за ремонт?
   Ако не сте сигурни каква е причината за проблема, по-добре се свържете с техник. Заедно с него може да определите какво е необходимо да се направи, а понякога е възможно дори проблемът да се реши веднага.

Апарати за Хигиена & Поддръжка

 • Assistina ONE (8)
  • Какви адаптори за инструменти са на разположение с Assistina One?
   Всички адаптори, които са подходящи за Assistina 3x2/3x3 могат да се използват и с Assistina One. Има само едно изключение: RM/ISO адаптор за Assistina 3x2/3x3 не е съвместим с Assistina One. Адапторите за бързо свързване Quick Connect ISO и RM могат да се използват с Assistina One. Общ преглед на всички адаптори е наличен в уебсайта на продукта.
  • Защо Assistina One има HEPA филтър?
   По време на процеса на поддръжка в Assistina One, ротиращите части се смазват с масло, а спрей каналите се промиват с почистващ разтвор. Тези течности навлизат в инструмента чрез компресиран въздух, произвеждайки аерозоли, които могат да съдържат потенциално замърсени телесни течности (например кръв и слюнка). С цел да гарантира, че апаратът не излага на риск потребителя, пациента или трети страни, законът предвижда, че аерозолите не трябва да изтичат от апарата. Ние гарантираме това като използваме активно всмукване и HEPA филтър. Този HEPA филтър трябва да се сменя регулярно, ето защо неговият живот на експлоатация съвпада точно с капацитета на двата пълнителя. HEPA филтърът достига края на експлоатационния си живот, след като бъде използван един комплект пълнители.
  • Как потребителят разбира, че комплектът ONE Care Set е за смяна?
   ONE Care Set трябва да се смени когато пълнителите са празни. Нивата могат да се проверят благодарение на индикаторите за ниво, разположени от дясната и лявата страна на апарата.
  • Колко често трябва да се сменя комплектът ONE Care Set?
   Обемите на консумация за всеки инструмент са 0.07 ml масло и 0.07 ml почистващ разтвор. Това осигурява максимален капацитет от 2857 цикъла. В действителност, стойността е около 2800 до 2850 цикъла, тъй като се изисква и първоначално пълнене, а количеството на зареждане на пълнителите е предмет на определени допустими отклонения, които се регулират от приложимите стандарти.
  • Как се сменя ONE Care Set?
   Двата патрона и филтърът могат да се сменят лесно без никакви инструменти. Течността се подава чрез пробиващи игли в долната част на гнездото за патроните, които проникват в мембраната, като по този начин течността се изтегля от патрона. Двата патрона имат различна форма, което гарантира, че двата вида течност няма да бъдат объркани. HEPA филтърът може да бъде поставен неправилно само чрез използване на прекомерна сила, което не е необходимо.
  • Защо няма опция за ротационно смазване в Assistina One?
   Маслото се разпрашава в Assistina One, преди да влезе в инструмента. Това осигурява пълно покритие на вътрешните части, елиминирайки необходимостта от сложна, техническа и отнемаща време ротация при смазване. Въпреки това, няма негативно влияние върху качеството на поддръжка.
  • Каква е разликата между пулверизиране с масло и ротационно смазване?
   Крайният резултат е същият, но за по-кратко време. В системата за пулверизиране, маслото първо се разпрашава в адаптора, след това се впръсква в наконечника. Мъглата от масло покрива всички части на предавките.
  • Какво означава HEPA и какво се филтрира от въздуха?
   HEPA е съкращение от 'Високоефективен въздушен филтър за частици' и филтърът е класифициран като HEPA клас E11. Това означава, че филтърът задържа всички частици по-големи от 1 µm, които включват, наред с други неща, широка гама от бактерии и вируси, отделени частици като прах и аерозоли, които могат да се вдишат.
 • Assistina TWIN (8)
  • Как да сменя TWIN Care комплекта?
   Двата патрона и филтърът могат да се сменят лесно без никакви инструменти. Както при Assistina 3x2/3x3, течността се подава чрез пробиващи игли в долната част на гнездото за патроните, които проникват в мембраната, като по този начин течността се изтегля от патрона. Двата патрона имат различна форма, което гарантира, че двата вида течност няма да бъдат объркани. HEPA филтърът може да бъде поставен неправилно само чрез използване на прекомерна сила, което не е необходимо.
  • Защо няма опция за въртене при смазване в Assistina TWIN?
   Маслото се разпрашава в Assistina TWIN преди да навлезе в инструмента. Това осигурява пълно покритие на вътрешните части, елиминирайки необходимостта от сложна, техническа и отнемаща време ротация при смазване. Въпреки това, няма негативно влияние върху качеството на поддръжка: резултатите от поддръжката отговарят на тези, получени с Assistina 301 Plus.
  • Какви стъпки на обработка се извършват в Assistina TWIN?
   • Почистване на каналите на спрея с активен флуид на W&H
   • Смазване на ротиращите части със сервизно масло на W&H
   • По време на процеса на поддръжка, потенциално замърсени аерозолни частици се извличат от камерата и отработеният въздух се пречиства с помощта на HEPA филтър.
  • Какви адаптори за инструменти са на разположение с Assistina TWIN?
   Всички адаптори, които са подходящи за Assistina 3x2/3x3 могат да се използват за Assistina TWIN. Има само едно изключение: RM/ISO адаптор за Assistina 3x2/3x3 е несъвместим с Assistina TWIN. Адаптор Quick Connect ISO and RM може да се използва за Assistina TWIN.
  • Защо Assistina TWIN има HEPA филтър?
   По време на процеса на поддръжка в Assistina TWIN, ротиращите части се смазват с масло и каналите на спрея се промиват с почистващ разтвор. Тези течности навлизат в инструмента чрез компресиран въздух, произвеждайки аерозоли, които могат да съдържат потенциално замърсени телесни течности (например кръв и слюнка). С цел да гарантира, че апаратът не излага на риск потребителя, пациентът или трета страна, законът предвижда, че аерозолите не трябва да изтичат от апарата. Ние гарантираме това като използваме активно всмукване и HEPA филтър. Този HEPA филтър трябва да се сменя регулярно, ето защо неговият живот на експлоатация съвпада точно с капацитета на двата пълнителя. HEPA филтърът достига края на своята експлоатация веднъж след като е използван един комплект пълнители.
  • Какво означава HEPA и какво се филтрира от въздуха?
   HEPA е съкращение от 'Високоефективен въздушен филтър за частици' и филтърът е класифициран като HEPA клас E11. Това означава, че филтърът задържа всички частици по-големи от 1 µm, които включват, наред с други неща, широка гама от бактерии и вируси, отделени частици като прах и аерозоли, които могат да се вдишат.
  • Как може потребителят да разбере, че комплектът TWIN Care е за смяна?
   Интелигентната система по наблюдение на процеса документира броя на циклите по поддръжка, които са извършени. Тя автоматично изчислява броя на инструментите, които могат да бъдат обслужени с оставащото количество течност. Потребителят получава предупреждение 300 цикъла преди да се наложи смяна на пълнителите (лампичките за масло и разтвор отгоре на апарата светват в жълт цвят).
  • Колко често трябва да се сменя комплектът TWIN Care?
   Обемите на консумация за всеки инструмент са 0.07 ml масло и 0.07 ml почистващ разтвор. Това осигурява максимален капацитет от 2857 цикъла. В действителност, стойността е около 2800 до 2850 цикъла, тъй като се изисква и първоначално пълнене, а количеството на зареждане на пълнителите е предмет на определени допустими отклонения, които се регулират от приложимите стандарти.

Апарати за хирургия

Безжични апарати

Аксесоари

 • W&H Osstell ISQ модул (7)
  • Откъде мога да си купя SmartPeg-ове?
   Моля, свържете се с Вашия W&H партньор.
   Продажбата на SmartPeg-ове ще бъде определена за всяка страна.
   Хирургът ще получи 5 безплатни SmartPeg-а. Ще бъде предоставен ваучер при доставката на продукта.
  • Доказана ли е научно ISQ технологията?
   Osstell ISQ технологията е доказана от над 700 научни изследвания. Тези изследвания показаха, че торгът и ISQ си взаимодействат.
  • Каква е разликата между торг и ISQ?
   Торгът е еднократно, статично измерване по време на поставяне на импланта и не може да бъде повторено след това по неинвазивен начин. Osstell ISQ измерва латералната стабилност на импланта и измерванията могат да бъдат повторени по неинвазивен, динамичен начин за наблюдение на процеса на остеоинтеграция.
  • Съвместим ли е всеки нов Implantmed с W&H Osstell ISQ модула?
   Да. Всички апарати SI-1023, SI-1015 и SI-1010 могат да бъдат надградени с W&H Osstell ISQ модул.
  • Може ли хирургът сам да надгради апарата или апаратът има нужда от техническо обслужване?
   Хирургът или денталната сестра могат лесно да поставят модула от правилната страна на Implantmed с помощта на предоставеното бързо ръководство. Модулът се пуска в действие чрез USB връзка.Implantmed with ISQ model comparison
  • Какво означава ISQ?
   Абревизтурата ISQ означава коефициент на стабилност на импланта (Implant Stability Quotient). Това е стойност между 1 и 100 и дава поглед на хирурга за стабилността на импланта след неговото поставяне. С ISQ стойностите, хирургът може да наблюдава остеоинтеграцията.
  • Как се прави измерване с ISQ?
   > За да измерите ISQ на имплант, първо навивате така наречения SmartPeg в поставения имплант. SmartPeg има магнит на върха и играе ролята на резонатор. Магнитът на SmartPeg улавя електромагнитните импулси от измервателната сонда, което кара SmartPeg да вибрира. Поради неподвижността в пространството между повърхността на импланта и костта, SmartPeg ще вибрира в съответствие с тези условия. Колкото по-плътна е костта, толкова по-голяма стабилност и по-високи стойност на ISQ.
   isq scale
 • Накрайници за Piezomed (5)
  • Как се подготвят инструментите за почистване?
   a. Подготовка в ултразвукова вана:
   - Сложете инструментите в кошницата и я поставете в ултразвуковата вана.
   - Използвайте почистващи препарати и дезинфектанти, подходящи за ръчни инструменти (сонди, огледала, форцепс и др.).
   НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ препарат за почистване на борери, тъй като е много агресивен.
   - След почистване в ултразвуковата вана изплакнете адекватно с вода, за да отстраните остатъците от почистващия агент и дезинфектанта от каналите за охлаждане.
   - Изсушете със сгъстен въздух след изплакване.
   - Поставете обратно изсушените инструменти в тавата и опаковайте за стерилизация.

   b. Хигиена и поддръжка в апарати за механична обработка и термодезинфектори:
   - Използвайте съответния адаптор за апарати за механична обработка и термодезинфектори (вижте Инструкции за употреба - Аксесоари).
   - След подготовката в апарата за механична обработка и термодезинфектора проверете дали каналите за охлаждащата течност са сухи и ако е необходимо, изсушете отново със сгъстен въздух.
  • Необходимо ли е динамометричният ключ да издаде звуков сигнал при затягане на инструмента?
   Да, той трябва да издаде звуков сигнал, тъй като в противен случай не се достига необходимият въртящ момент на затягане.
  • Могат ли да бъдат използвани накрайници на други производители с Piezomed?
   Не
   a. Различни резби
   b. Системата за разпознаване на накрайници на Piezomed не може да разпознае накрайници на други производители
  • Колко време издържат накрайниците и кога трябва да бъдат сменени?
   Полезният живот на накрайниците се определя от продължителността на времето, в което те са били многократно обработвани и стерилизационните цикли имат само маргинално влияние.
   a. Накрайниците трябва да бъдат сменени,
   - Ако има загуба на мощност по време на работа
   - Ако има видимо увреждане на работната страна или на опашката на накрайника.
   b. Трионите трябва да се сменят, ако
   - Резците са счупени
   - Резците са износени
   c. Накрайниците с диамантено покритие трябва да бъдат сменени
   - Веднага щом диамантеното покритие се износи.
  • Може ли Piezomed накрайниците да се използват за работа с апарати на други производители?
   Не
   a. Различна резба
   b. Апаратът на друг производител не може да открие правилната точка на резонанс – инструментът не може да осцилира

Аксесоари

Прави и обратни наконечници

Аксесоари

Ръкохватка за полиране

Пиезо скалери

Кариес детектор

Турбини

Електрически микромотори

Прави и обратни хирургични наконечници

Прави и обратни наконечници

Интраосална анестезия

 • Anesto (26)
  • Какво ни е необходимо за интраосалната анестезия?
   При интраосалната анестезия е необходимо да има наличие на достатъчно спонгиоза, за да може анестетикът да се разпространи до предназначеното място.
  • Възможно ли е и палатинално прилагане и има ли смисъл от него?
   Инжектирането винаги се извършва вестибуларно. Палатиналното прилагане се осъществява въз основа на лична преценка и е отговорност на лицето, което извършва лечението, но ние не го препоръчваме. При чувствителни към болка пациенти може допълнително да се приложи палатинално или лингвално повърхностен анестетик (геловете са особено ефективни), като така може да се избегне палатинална/ лингвална пенетрация. Небцето, особено при пациенти с тясно лице, има формата на готически свод, а ако е съчетано съответно с високо небце, определени области не могат да бъдат третирани с Anesto. В тези случаи се използва локална анестезия.
  • Знаем, че при екстракции на зъб с едно инжектиране трябва да се обезболят различни нервни структури. Да вземем например мандибуларната анестезия - при нея, при правилно поставена проводна анестезия, може да се очаква обезболяване на N. mandibularis и N. lingualis. Какво се случва при използване на Anesto?
   Интраосалната анестезия действа основно само на областта на интервениция на N. alveolaris inferior. За повлияване на областта на инервация на N. Lingualis препоръчвам използването на повърхностна анестезия. Въпреки, че това е отделна манипулация, тя предпазва от евентуални увреждания на нерва, които могат да възникнат при пряка пункция на нерва или прилагане на интраосалната анестезия в непосредствена близост на N. mandibularis или N. lingualis.
  • От наконечника изтича анестетик.
   Когато иглата е запушена (може да възникне и при усукване на иглата), при натиск върху лоста изтича анестетик от мястото, където иглата пробожда карпулата с анестетик. В следствие на това се забелязва отвън на наконечника изтичане на анестетик. Решението е: Да се провери проходимостта на иглата и при необходимост да се смени.
  • Анестетикът се връща обратно от дълбочината на тъканта по хода на иглата.
   При много тънка лигавица още в мукозния слой се получава разширяване на перфорационния отвор. Още в инфилтрационната фаза при прекалено увеличаване на инжекционното налягане може да се стигне до обратно връщане на анестетик. Различна е ситуацията в спонгиозата; и тук при прекалено увеличаване на инжекционното налягане може да се получи обратно връщане. Моля, не бързайте! Скоростта на резорбция в тъканите е само няколко капки в минута. Помнете, че анестетикът е медикамент и е слабо алкален. Дори само химичният аспект, свързан с прекалено висока концентрация, може да доведе до локални увреждания на тъканите, ако количеството за кратко време е прекалено голямо. Това обаче не е индивидуална особеност на Anesto. Чуството за предпазливо прилагане е необходимо при всички анестезиологични процедури. Ако иглата не е центрирана, съотв. не е завита стабилно на адаптора, тя вибрира и перфорацията става по-голяма. Рефлуксът е гарантиран! Инжекционната игла винаги трябва да е здраво и стабилно завита на адаптора на иглата.
  • Какво влияние оказва скоростта на иглата?
   Ако иглата перфорира с прекалено ниска скорост, в силно спонгиозна област се стига до неправилен перфорационен отвор, т.е. отворът се разширява. От друга страна, при прекалено слабо въртене спонгиозата се компресира. Обратно – високата скорост “разкъсва” неравномерно спонгиозата, по този начин се получава ограничена или въобще липса на компресия. За да се избегне това, в практиката е важно точно да се следват съответните указания в наръчника и манипулационния протокол: Спрялата инжекционна игла се въвежда в зависимост от избраните техники за достъп в посока периост/кост, докато се получи контакт с костта. Упражнете само леко усилие за проникване и веднага натиснете педала за управление докрай, за да достигнете веднага предварително зададените обороти (15 000 – 25 000 об/мин)! Иглата сама си пробива път през костта. Без плавен старт! В противен случай съществува повишена опасност от запушване на иглата и разкъсване на гингивата чрез ротиращите контактни повърхнини. Забележка: Отворът в кортикалиса центрира иглата. Процесът на пробиване трябва да приключи за максимум 3 секунди. Не би трябвало да има разширена перфорация или такава с неправилна форма.
  • Трябва ли да се усеща инжекционното налягане и каква скорост на инжектиране трябва да се прилага?
   Инжекционното налягане трябва да се осигури чрез бавни движения на помпения лост в рамките на няколко минути. Така анестетикът се влива по-добре и не се стига до централни ефекти, например повишаване на пулса. Ако се инжектира прекалено голямо количество или в неподходяща област, анестетикът незабавно се връща обратно. Инжектирайте анестетика в спонгиозата бавно, чрез многократно внимателно натискане на дозиращия лост. Препоръчват се минимум 10 секунди за инжекционно впръскване. Планирайте общо 2 – 3 минути за тази манипулационна стъпка. Тъй като скоростта на резорбиране е приблизително 1 капка/секунда, първите инжекционни впръсквания трябва да се прилагат много бавно. Прекалено високото налягане при инжектиране и прекалено високата концентрация на инжектираното вещество крие опасност от разкъсвания и некроза на тъканите.
  • Анемия при адреналин в спонгиозата?
   Адреналин в концентрация 1:100 000 има оптимално вазоконстрикторно действие. Самата спонгиоза е добре кръвоснабдена, не на последно място поради наличието на костномозъчни структури.
  • Анестетикът не може да бъде инжектиран, иглата е запушена. Какво трябва да се направи? Как да се избегне запушване на иглата?
   При опит за перфорация на костта без ротация или при работа с ниски обороти може да доведе до запушване на канюлата с кръв и частици от кост. Затова трябва да се избягва прекалено бавното завъртане или прекалено силния натиск в първите секунди на прилагането. От друга страна, този проблем може да е в следствие на механична промяна на върха на иглата. При работа с Anesto са се наблюдавали огъвания от 0 до 360°, което означава значително ограничаване на лумена при върха на иглата. Ако е необходим по-голям натиск върху дозиращия лост или той не може да бъде натиснат, иглата за интраосална анестезия е запушена и инжектирането е невъзможно. Свалете инжекционната игла от адаптора за затягане на иглата, заменете я с нова и повторете процедурата. Аргументът срещу използването на първоначалния перфорационен отвор е само, че той трябва да бъде намерен отново. Преди обаче дълго да търсите или да разширите старата перфорация е по-добре да осигурите нов достъп.
  • Могат ли да се използват стандартни игли? Каква е разликата при инжекционни игли за интраосална анестезия?
   Обикновената канюла от търговската мрежа не е съобразена с перфорацията на кости. Специално разработената за тази система игла има специално скосяване и определено съотношение между дължината и диаметъра, за да може да издържа на ротационните сили. След клинична употреба канюлите могат да получат деформации до 360°.
  • Необходимо ли е да се използва нова канюла за всеки пациент?
   Инжекционните канюли са продукти за еднократна употреба. От една страна поради опасността от инфекция. От друга страна, поради настъпващите промени в иглата, второ пробиване не е възможно.
  • Трябва ли за всяко ново място на инжектиране да се използва нова канюла?
   Поради опасността от рефлукс напр. на бактерии или кръвни частици при изтегляне на канюлата, винаги трябва да се използва нова, неупотребявана карпула. Иглата се деформира и при повторна употреба може да се запуши или счупи. По наша препоръка производителят на Anesto е включил повече защитни капачки и адаптори в комплекта. В случаите, когато е необходимо да се инжектира многократно, това може да стане бързо и безпроблемно с вече подготвен втори комплект.
  • Счупена игла.
   Тази ситуация не е безопасна, особено тогава, когато иглата вече е проникнала дълбоко в кортикалиса. Всички случаи, които са ми известни, са настъпили при преминаването през кортикалиса и поради това изваждането е ставало лесно с помощта на пинцета. Внезапно изчезване на иглата в лигавицата изисква ориентиране в три измерения с помощта на референтно тяло. Самостоятелно изработени по стандарт CPGM модели на захапката с референтна метална сфера (с определен диаметър) и направени ренгенографии на две нива, позволяват ориентиране и целенасочен подход при процеса на отстраняване.
  • Възможност за аспирация при работа с наконечника Anesto.
   Инжектирайте в спонгиозата като съблюдавате техниката за приложение. Малко вероятно е да засегнете по-голям съд (напр. N.alveolaris inferior). Моля, прочетете още веднъж клиничния наръчник, в който са описани местата на инжектиране.
  • Опасност от нараняване на съд.
   При правилен избор на място за инжектиране рядко бива засегнат нервно-съдовият сноп; по-често биват засегнати снабдяващи съдове, които са с малък лумен и са по-скоро безопасни. Добре кръвоснабдената спонгиоза веднага реагира на анестетика. По този начин не се очаква интензивно последващо кървене.
  • Опасност от нараняване на корени на зъби.
   Преди избор на място за инжектиране вземете под внимание формата на зъба, наклона му, след това зъбното покритие, за да избегнете нараняване на пародонталната тъкан или зъбните корени. В екстремен случай ще усетите голямо съпротивление. Най-късно в този момент трябва да последва точен оглед на мястото за инжектиране.
  • Разкъсване на лигавицата.
   Разкъсванията на лигавицата зависят от нейните характеристики. Тънката лигавица се разтяга или се разкъсва по-лесно, отколкото дебелата лигавица. В допълнение, да се вземе под внимание и натоварването при или чрез ротация на иглата. Въртящият момент на иглата се противопоставя на неподвижността на съседните области на лигавицата. Затова, трябва да стартирате микромотора с най-малко 15 000 об/мин. и най-много 25 000 об/мин. При всякакви обстоятелства внимавайте да няма плавен старт – това означава, че лигавицата и кортикалисът трябва да бъдат пенетрирани още от самото начало с максимален въртящ момент. В противен случай възниква повишена опасност от запушване на иглата и разкъсване на гингивата. Вкарайте внимателно инжекционната игла през неподвижната лигавица и я поставете вертикално на костта.
  • Ако е необходимо малко количество анестетик, трябва ли да сменя карпулата при тази система?
   При въпроса »Смяна на канюлата« вече ясно насочихме вниманието към опасността от инфекция. Дори да се абстрахираме от това, че анестетикът в цял свят е на цена между 18 до 50 цента/€ за канюла, съществува опасност при изтеглянето в субстанцията да попаднат кръв и бактерии. Проучванията показват, че в момента на изваждане на иглата от гумената тапа на карпулата може да се получи вакуум, който да може да засмуче в карпулата части от намиращия се в иглата материал (Източник: Walter Graef в “Aktuelle Aspekte der Lokalanaesthesie”, септември 1984. Издател: Фирма Hoechst. Автори Prof Dr.Dr. Walter Hoffmann- Axthelm Freiburg im Breisgau, стр. 147).
  • Могат ли микроорганизми от повърхността да навлязат в тъканта?
   Предоперативната профилактика е процес, който заслужава да бъде разгледан не само от икономическа гледна точка, но и защото този етап води до по-добри предоперативни хигиенни условия заедно със стандартното предоперативно използване на Chlorhexamed 0,1 или 0,2%, което само по себе си осигурява намаляване на микроорганизмите с фактор 5000. Предоперативно не е възможно да се създадат напълно стерилни условия в устната кухина. Известни са две възможности за отговорен контрол на риска при интраорална интервенция. Първата е локално намаляване на броя на микроорганизмите чрез профилактична промивка на устната кухина преди интервенцията за 2 – 3 минути с 0,1 или 0,2 % разтвор на Chlorhexamed. Втората възможност се използва за системно намаляване на броя на микроорганизмите чрез подаване на еднократна доза антибиотик за цялото тяло. Тази препоръка се отнася преди всичко за хирургични интервенции в устната кухина. Нормалните терапевтични, протетични и ендодонтски интервенции не се нуждаят от тези допълнителни превантивни мерки. Интралигаментарната анестезия, инфилтрационната и проводната анестезия също не изискват някакви специални предпазни мерки. Ако разгледаме актуална литература по темата, ще видим, че рискът от инфекция след интраорално инжектиране при нормална имунна система по-скоро се смята за ограничен. Единственото изключение са пациенти с предписана от интернист наложителна профилактика на ендокардита. (Kneist E. Plaquekontrolle mit Chlorhexidin ZWR – Das Deutsche Zahnaerzteblatt 2011; 120 (4) стр. 156 – 167).
  • Проникването през кортикалиса болезнено ли е и има ли болка при инжектиране на анестетика?
   Не, проникването, т.е. пробиването на кортикалиса не е болезнено. Ако анестетикът се подава внимателно чрез изпомващия механизъм, тази процедура е напълно безболезнена. Подаване на твърде големи дози анестетик може да доведе до рефлукс на анестетика, тъй като тъканта не е в състояние да го резорбира.
  • Може ли интраосалната анестезия да се прилага във всяка област на костта или според Вас има проблемни зони?
   Не бива да забравяме, че потискането на чувствителността се прилага само при нервните структури или в областта на рецепторите. Тук става дума за зона на периоста с голяма плътност на рецепторите и дезмодонтални структури, богати на нервни окончания. Например кортикалисът не е инервиран, тук не може да се регистрира болка, следователно не е необходимо потискане на болката. Инжектирането трябва да се осъществява в преходните зони в областта на средната долна коренова трета. Тук кореновите структури се стесняват и все още разполагаме с достатъчно разстояние до проблемните от анатомична гледна точка структури, напр. N. alveolaris inferior и Sinus maxillaris. Областта между долните премолари може да бъде разглеждана като относително противопоказна, тъй като тук могат да бъдат засегнати съдове, което да доведе до образуване на болезнени хематоми.
  • Известно е, че всеки от анестезиращите методи може в известен процент да не подейства. Какъв е този процент при използване на Anesto?
   В периода от февруари 2010 до януари 2011, след първоначално разяснение, проведохме анкета сред 532 пациенти по въпроса дали биха се подложили на анестезия с Anesto. След манипулацията пожелахме да научим как е подействало десенсибилизирането според тях. Пациентите бяха избрани на случаен принцип, участието в това проучване беше доброволно. Така че нямаше предварителен избор на зони за инжектиране, пол, възрастово разпределение или диагноза. 478 от случаите бяха анализирани и се наблюдава 97% успеваемост.
  • Постоперативни странични ефекти (чувство на изтръпване на езика и устните, парестензия, последващо кървене).
   До момента не е съобщавано за отрицателни странични ефекти. Ако се съобразявате с противопоказанията, важно е да се спазват контраиндикациите и по този начин броят на докладваните странични ефекти остава малък. Придържайте се към указанията за приложение; дайте си време и не експериментирайте.
  • Съществува ли опасност от термонекроза при интраосалната анестезия? Обща опасност от некроза?
   При прекалено висока скорост (> 25 000 об/мин) или прекалено високо налягане може да се стигне до некроза на тъканите поради отделянето на топлина. Все пак този риск може да се сведе до минимум чрез интермитентна работа. Тъй като скоростта на резорбиране е приблизително 1 капка/секунда, инжектирането трябва да се осъществява много бавно. Прекалено високото налягане при инжектиране и прекалено висока концентрация на инжектираното вещество крие опасност от разкъсвания и некроза на тъканите.
  • Непълна анестезия.
   Естествено, класическият случай на неподдаване на анестезия се наблюдава също и при интраосалната анестезия, когато възпалението и свързаните с него промени в pH-стойностите са достатъчно големи.
  • Може ли системата за интраосална анестезия Anesto да се стерилизира?
   Да, може да бъде стерилизарана в съответствие с признатите стандарти, като преди това може да бъде и термодезинфекцирана.

Sendoline апарати

Sendoline аксесоари

Куплунги

Въздушен скалер

Въздушни микромотори

Прави и обратни наконечници

Хирургични наконечници с режещи триони

Безжични апарати

Прави и обратни наконечници

Зъботехнически апарати

Протетичен мотор за импланти

Апарат за озонотерапия