Често задавани въпроси

Често задавани въпроси за W&H продукти и полезни описания на тема хигиена и поддръжка.

Стерилизатори

 • Lisa (30)
  • Предупреждение относно смяната на консумативи.
   ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА
   Консумативът трябва да бъде сменен.
   РЕШЕНИЕ
   Поръчайте необходимия консуматив (уплътнение за врата, прахов филтър, бактерициден филтър) и го сменете. Вижте глава “Поддръжка” в Инструкциите за употреба.
  • Какво е максималното ниво на шум на стерилизатор Lisa?
   Максималното ниво на шум на Lisa 2019 е 64.3 dB.
  • Какво е максималното ниво на шум на стерилизатора?
   Максималното ниво на шум на Lisa 2019 е 64.3 dB, а на Lara е 66.9 dB.
  • Lisa 17/22
   Принтерът за доклада на цикъла не работи.
   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   Принтерът не е свързан правилно или не е се захранва.
   РЕШЕНИE
   Проверете данните и захранването към принтера.
  • Lisa 17/22
   Когато стерилизаторът е свързан към автоматична система за снабдяване с вода: няма чиста вода в резервоара, но автоматичното пълнене с вода не зарежда резервоара.
   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   Не е свързана система за снабдяване с вода.
   РЕШЕНИE
   Свържете система за снабдяване с вода към стерилизатора (вижте ПРИЛОЖЕНИЕ 7 за изискванията за качество на водата).

   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   При опит на системата за снабдяване с вода да напълни резервоара, водата е била временно спряна.
   РЕШЕНИE
   Тъй като има само един опит за пълнене на вода в резервоара между изпълнението на циклите, това събитие възпрепятства подаването на вода. Изключете и включете стерилизатора отново. Проверете външното снабдяване с вода на стерилизатора. Проверете за течове на вода от стерилизатора.

   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   Неизправен сензор за минимално ниво на водата в резервоара за чиста вода.
   РЕШЕНИE
   Свържете се със сервиз.
  • Стерилизаторът остава изключен.
   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   Главният ключ или мрежовият прекъсвач е в изключено положение.
   РЕШЕНИE
   Поставете главния ключ или мрежовия прекъсвач в положение включено (ВКЛ.)

   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   Няма напрежение в контакта.
   РЕШЕНИE
   Проверете електрическата верига.

   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   Захранващият кабел не е свързан правилно.
   РЕШЕНИE
   Проверете и свържете захранващия кабел правилно.
  • Lisa 17/22
   От предната страна на стерилизатора изтича вода.
   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   Уплътнението на вратата пропуска.
   РЕШЕНИE
   Почистете или подменете уплътнението на вратата. Почистете лицевата страна на камерата.

   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   Вътрешен теч.
   РЕШЕНИE
   Свържете се със сервиз.
  • Lisa 17/22
   Цикълът започва, но няма повишаване на налягането/температурата.
   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   Термичната защита е отворена.
   РЕШЕНИE
   Рестартирайте термичната защита (вижте „РЕСТАРТИРАНЕ НА ТЕРМИЧНАТА ЗАЩИТА“).

   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   Електрическа или електронна неизправност.

   РЕШЕНИE
   Свържете се със сервиз.
  • Lisa 17/22
   В камерата има остатъчна вода след края на цикъла.
   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   Стерилизаторът не е нивелиран.
   РЕШЕНИE
   Проверете дали стерилизаторът е поставен върху хоризонтална повърхност.

   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   Претоварена камера.
   РЕШЕНИE
   Спазвайте ограниченията за тегло за всеки вид зареждане. Винаги използвайте стелаж за тарелки и касети.

   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   Запушен филтър на камерата.
   РЕШЕНИE
   Отстранете и почистете филтъра на камерата.

   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   Неправилно поставена капачка на филтъра на камерата.
   РЕШЕНИE
   Поставете правилно капачката на филтъра на камерата (вижте глава ПОДДРЪЖКА).

   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   Неправилно поставено зареждане.
   РЕШЕНИE
   Следвайте указанията, посочени в ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
  • Lisa 17/22
   Корозия или петна по инструментите.
   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   Върху инструментите е попаднала чешмяна вода при поставянето им в стерилизатора.
   РЕШЕНИE
   Уверете се, че инструментите са сухи преди поставяне в стерилизатора.

   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   Използване на вода с лошо качество или вода, съдържаща химически вещества.
   РЕШЕНИE
   Изпразнете двата резервоара за вода. Използвайте вода с добро качество (вижте ПРИЛОЖЕНИЕ 7).

   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   Органични или химически остатъци по инструментите.
   РЕШЕНИE
   Почистете, изплакнете и изсушете инструментите преди да ги поставите в стерилизатора (вижте ПРИЛОЖЕНИЕ 2).

   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   Мръсна камера, тарелки, стелаж за тарелки.
   РЕШЕНИE
   Почистете камерата и измийте нейните принадлежности.

   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   Контакт между инструменти от различни материали.
   РЕШЕНИE
   Уверете се, че няма контакт между инструменти от различни материали (алуминий, въглеродна или неръждаема стомана и др.); поставете ги на различни тарелки или касети или в пликове (вижте ПРИЛОЖЕНИЕ 2).

   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   Наличие на котлен камък в камерата.
   РЕШЕНИE
   Почистете камерата и използвайте вода с добро качество (вижте ПРИЛОЖЕНИЕ 7).
  • Lisa 17/22
   Инструментите са станали кафяви или черни.
   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   Неправилно избрана температура.
   РЕШЕНИE
   Изберете стерилизационен цикъл с по-ниска температура. Следвайте инструкциите на производителя на инструментите.
  • Няма запазени цикли в менюто за история на циклите.
   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   Електронната платка е подменена при сервизно обслужване.
   РЕШЕНИE
   Няма. Паметта на старата платка не може да бъде възстановена. Запаметявайте периодично историята на USB памет.
  • Lisa 17/22
   При стартиране на цикъл вратата на камерата се заключва, но веднага след това се отваря. Появява се съобщение „Отворете вратата“.
   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   Неправилно поставено уплътнение на вратата; уплътнението се подава навън.
   РЕШЕНИE
   Уверете се, че уплътнението на вратата е правилно поставено по целия периметър.

   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   Затварянето на вратата е възпрепятствано от външни предмети или от самото зареждане.
   РЕШЕНИE
   Отстранете всички предмети, които пречат на вратата на камерата. Проверете дали вратата не се опира в зареждането или принадлежностите на камерата.
  • Lisa 17/22
   Стерилизаторът влиза в „Спящ режим" веднага след отваряне на вратата на камерата.
   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   Вратата на камерата не е била отворена след завършване на предходния цикъл и периодът "Време до влизане в спящ режим" е изтекъл.
   РЕШЕНИE
   Натиснете бутона за СПЯЩ РЕЖИМ, за да излезете.
  • Lisa 17/22
   В края на цикъла на дисплея се изписва "Отворете вратата", но отварянето на вратата е невъзможно.
   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   Камерата е под вакуум поради вътрешна неизправност.
   РЕШЕНИE
   Изключете стерилизатора: това ще освободи вътрешното налягане и ще позволи отварянето на вратата на камерата. Свържете се със сервиз, ако проблемът не бъде отстранен.

   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   Бактерицидният филтър е блокиран.
   РЕШЕНИE
   Отстранете бактерицидния филтър, за да се освободи налягането. Сменете филтъра. Обърнете внимание, че бактерицидният филтър трябва да се подменя на всеки 400 цикъла.
  • Lisa 17/22
   Фазата на стерилизация (ПРОЦЕС) в процеса на цикъла е по-дълга от очакваното.
   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   Температурата в камерата е паднала под минималната прагова стойност и софтуерът е извършил успешно възстановяване.
   РЕШЕНИE
   Изчакайте завършването на цикъла. Ако проблемът възниква често, свържете се с технически сервиз.
  • Предупреждение относно запаметяването чрез USB (HTML и SCL файлове).
   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   USB носителят не е свързан или не е свързан правилно към стерилизатора.
   РЕШЕНИE
   Проверете за наличие на USB памет и дали е свързана правилно. Свържете се със сервиз, ако проблемът не бъде отстранен.
  • Предупреждение относно планираната поддръжка.
   ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМА
   Даден компонент трябва да бъде подменен във връзка с планираната поддръжка на стерилизатора.
   РЕШЕНИE
   Свържете се със сервиз, за да поръчате необходимия компонент (уплътнение на врата, прахов филтър, бактерициден филтър...). Вижте глава „Поддръжка“.
  • Какви периодични тестове трябва да се извършват на Lisa/ Lina?
   Държавните/ регионалните специфични закони и наредби, отнасящи се до периодичен тест или рутинен мониторинг са индивидуални и трябва да бъдат спазвани. Нашата препорка за периодичен тест е описана в предоставената Инструкция за употреба и зависи от характеристиките на вашия автоклав.
  • Необходимо ли е да документирам резултатите от всички периодични тестове?
   W&H препоръчва да документирате всички периодични тестове, поправки и изменения в стерилизатора, в дневник с дата и подпис на лицето, което е извършило тест или друга дейност.
  • Колко дълго трябва да съхранявам резултатите от периодичните тестове?
   Съхранявайте резултатите, съгласно вашите държавни/ регионални закони и наредби и изискванията на вашата система за управление на качеството. Тези записи могат да бъдат от полза и в случай на сервизна поддръжка.
  • Необходимо ли е нова Lisa/ Lina да бъде подложена на периодична квалификация/ валидиране?
   Валидирането обикновено включва набор от тестове, определени в международно признати стандарти. Тези тестове се прилагат за всеки апарат при фабричните тестове в W&H. На ваше разположение, съответната документация е включена в доставката към вашето устройство. Преди пускане на устройството във вашия кабинет, техникът извършва допълнителна проверка, за да гарантира, че устройството функционира правилно. В зависимост от държавните/ регионалните закони и наредби, устройството трябва да бъде подложено на валидиране на планови интервали. За повече информация, моля свържете се с вашия дилър.
  • Необходимо ли е предварително да сe опаковат инструментите и колко дълго могат да се съхраняват след стерилизация?
   За да гарантирате, че вашите инструменти са съхранени в стерилно състояние от момента на успешна стерилизация до тяхната употреба, W&H препоръчва те да бъдат опаковани в подходящи стерилни опаковки преди стерилизация. Препоръчителните периоди за съхранение могат да бъдат видяни във вашите държавни/ регионални закони и наредби. За повече информация, моля свържете се с вашия дилър.
  • Как да почистя резервоарите за вода и с какви препарати?
   Информация и видео материали за почистване на резервоари за вода и подходящи препарати можете да намерите в раздел Видео ръководство в този уеб сайт.
  • Необходимо ли е да се извършват периодични тестове на Lisa/ Lina?
   Да, тестването е неразделна част от гаранцията, че стерилизаторът функционира съгласно оперативните параметри, заложени по време на валидирането на машините. Пропуски при извършване на периодични тестове и поддръжка могат да намалят сигурността и да доведат до правни или застрахователни последици за денталния мениджър.
  • Какво е валидиране?
   Валидирането е серия от тестове, извършени чрез независимо специализирано оборудване за тестване, което гарантира, че физичните условия, необходими за стерилизация (например температура, налягане, време) са постигнати.
  • Каква вода трябва да използвам в Lisa/ Lina?
   Употребата на качествена вода за вашия стерилизатор е задължителна, с цел да се предотврати появата на котлен камък във вътрешността на автоклава. Котленият камък може сериозно да увреди вашия стерилизатор, затова използвайте качествена вода с проводимост не повече от 15 µS.
  • Кой трябва да извърши валидиране и поддръжка на Lisa/ Lina?
   Валидирането и поддръжката трябва да се извършват от съответните компетентни лица.
  • Как да сменя консумативите на Lisa/ Lina?
   Информация и видео материали за консумативите и как да ги смените можете да намерите в раздел Консумативи & Аксесоари и Видео ръководство в този уеб сайт.
  • Трябва ли да се свържа със сервиз преди да изпратя оборудване за ремонт?
   Ако не сте сигурни каква е причината за проблема, по-добре се свържете с техник. Заедно с него може да определите какво е необходимо да се направи, а понякога е възможно дори проблемът да се реши веднага.

Безжични апарати

Кариес детектор

Апарати за хирургия

Турбини

Апарати за Хигиена & Поддръжка

 • Assistina TWIN (7)
  • Какви стъпки на обработка се извършват в Assistina TWIN?
   • Почистване на каналите на спрея с активен флуид на W&H
   • Смазване на ротиращите части със сервизно масло на W&H
   • По време на процеса на поддръжка, потенциално замърсени аерозолни частици се извличат от камерата и отработеният въздух се пречиства с помощта на HEPA филтър.
  • Какви адаптори за инструменти са на разположение с Assistina TWIN?
   Всички адаптори, които са подходящи за Assistina 3x2/3x3 могат да се използват за Assistina TWIN. Има само едно изключение: RM/ISO адаптор за Assistina 3x2/3x3 е несъвместим с Assistina TWIN. Адаптор HPI може да се използва за Assistina TWIN.
  • Защо Assistina TWIN има HEPA филтър?
   По време на процеса на поддръжка в Assistina TWIN, ротиращите части се смазват с масло и каналите на спрея се промиват с почистващ разтвор. Тези течности навлизат в инструмента чрез компресиран въздух, произвеждайки аерозоли, които могат да съдържат потенциално замърсени телесни течности (например кръв и слюнка). С цел да гарантира, че апаратът не излага на риск потребителя, пациентът или трета страна, законът предвижда, че аерозолите не трябва да изтичат от апарата. Ние гарантираме това като използваме активно всмукване и HEPA филтър. Този HEPA филтър трябва да се сменя регулярно, ето защо неговият живот на експлоатация съвпада точно с капацитета на двата пълнителя. HEPA филтърът достига края на своята експлоатация веднъж след като е използван един комплект пълнители.
  • Какво означава HEPA и какво се филтрира от въздуха?
   HEPA е съкращение от 'Високоефективен въздушен филтър за частици' и филтърът е класифициран като HEPA клас E11. Това означава, че филтърът задържа всички частици по-големи от 1 µm, които включват, наред с други неща, широка гама от бактерии и вируси, отделени частици като прах и аерозоли, които могат да се вдишат.
  • Как може потребителят да разбере, че комплектът TWIN Care е за смяна?
   Интелигентната система по наблюдение на процеса документира броя на циклите по поддръжка, които са извършени. Тя автоматично изчислява броя на инструментите, които могат да бъдат обслужени с оставащото количество течност. Потребителят получава предупреждение 300 цикъла преди да се наложи смяна на пълнителите (лампичките за масло и разтвор отгоре на апарата светват в жълт цвят).
  • Колко често трябва да се сменя комплектът TWIN Care?
   Обемите на консумация за всеки инструмент са 0.07 ml масло и 0.07 ml почистващ разтвор. Това осигурява максимален капацитет от 2857 цикъла. В действителност, стойността е около 2800 до 2850 цикъла, тъй като се изисква и първоначално пълнене, а количеството на зареждане на пълнителите е предмет на определени допустими отклонения, които се регулират от приложимите стандарти.
  • Защо няма опция за въртене при смазване в Assistina TWIN?
   Маслото се разпрашава в Assistina TWIN преди да навлезе в инструмента. Това осигурява пълно покритие на вътрешните части, елиминирайки необходимостта от сложна, техническа и отнемаща време ротация при смазване. Въпреки това, няма негативно влияние върху качеството на поддръжка: резултатите от поддръжката отговарят на тези, получени с Assistina 301 Plus.

Електрически микромотори

Аксесоари

 • W&H Osstell ISQ модул (7)
  • Какво означава ISQ?
   Абревизтурата ISQ означава коефициент на стабилност на импланта (Implant Stability Quotient). Това е стойност между 1 и 100 и дава поглед на хирурга за стабилността на импланта след неговото поставяне. С ISQ стойностите, хирургът може да наблюдава остеоинтеграцията.
  • Как се прави измерване с ISQ?
   > За да измерите ISQ на имплант, първо навивате така наречения SmartPeg в поставения имплант. SmartPeg има магнит на върха и играе ролята на резонатор. Магнитът на SmartPeg улавя електромагнитните импулси от измервателната сонда, което кара SmartPeg да вибрира. Поради неподвижността в пространството между повърхността на импланта и костта, SmartPeg ще вибрира в съответствие с тези условия. Колкото по-плътна е костта, толкова по-голяма стабилност и по-високи стойност на ISQ.
   isq scale
  • Откъде мога да си купя SmartPegs?
   Моля, свържете се с Вашия W&H партньор.
   Продажбата на SmartPegs ще бъде определена за всяка страна.
   Хирургът ще получи 5 безплатни SmartPegs. Ще бъде предоставен ваучер при доставката на продукта.
  • Доказана ли е научно ISQ технологията?
   Osstell ISQ технологията е доказана от над 700 научни изследвания. Тези изследвания показаха, че торгът и ISQ си взаимодействат.
  • Каква е разликата между торг и ISQ?
   Торгът е еднократно, статично измерване по време на поставяне на импланта и не може да бъде повторено след това по неинвазивен начин. Osstell ISQ измерва латералната стабилност на импланта и измерванията могат да бъдат повторени по неинвазивен, динамичен начин за наблюдение на процеса на остеоинтеграция.
  • Съвместим ли е всеки нов Implantmed с W&H Osstell ISQ модула?
   Да. Всички апарати SI-1023, SI-1015 и SI-1010 могат да бъдат надградени с W&H Osstell ISQ модул.
  • Може ли хирургът сам да надгради апарата или апаратът има нужда от техническо обслужване?
   Хирургът или денталната сестра могат лесно да поставят модула от правилната страна на Implantmed с помощта на предоставеното бързо ръководство. Модулът се пуска в действие чрез USB връзка.Implantmed with ISQ model comparison

Прави и обратни хирургични наконечници

Прави и обратни наконечници

Интраосална анестезия

 • Anesto (26)
  • Какво ни е необходимо за интраосалната анестезия?
   При интраосалната анестезия е необходимо да има наличие на достатъчно спонгиоза, за да може анестетикът да се разпространи до предназначеното място.
  • Възможно ли е и палатинално прилагане и има ли смисъл от него?
   Инжектирането винаги се извършва вестибуларно. Палатиналното прилагане се осъществява въз основа на лична преценка и е отговорност на лицето, което извършва лечението, но ние не го препоръчваме. При чувствителни към болка пациенти може допълнително да се приложи палатинално или лингвално повърхностен анестетик (геловете са особено ефективни), като така може да се избегне палатинална/ лингвална пенетрация. Небцето, особено при пациенти с тясно лице, има формата на готически свод, а ако е съчетано съответно с високо небце, определени области не могат да бъдат третирани с Anesto. В тези случаи се използва локална анестезия.
  • Знаем, че при екстракции на зъб с едно инжектиране трябва да се обезболят различни нервни структури. Да вземем например мандибуларната анестезия - при нея, при правилно поставена проводна анестезия, може да се очаква обезболяване на N. mandibularis и N. lingualis. Какво се случва при използване на Anesto?
   Интраосалната анестезия действа основно само на областта на интервениция на N. alveolaris inferior. За повлияване на областта на инервация на N. Lingualis препоръчвам използването на повърхностна анестезия. Въпреки, че това е отделна манипулация, тя предпазва от евентуални увреждания на нерва, които могат да възникнат при пряка пункция на нерва или прилагане на интраосалната анестезия в непосредствена близост на N. mandibularis или N. lingualis.
  • От наконечника изтича анестетик.
   Когато иглата е запушена (може да възникне и при усукване на иглата), при натиск върху лоста изтича анестетик от мястото, където иглата пробожда карпулата с анестетик. В следствие на това се забелязва отвън на наконечника изтичане на анестетик. Решението е: Да се провери проходимостта на иглата и при необходимост да се смени.
  • Анестетикът се връща обратно от дълбочината на тъканта по хода на иглата.
   При много тънка лигавица още в мукозния слой се получава разширяване на перфорационния отвор. Още в инфилтрационната фаза при прекалено увеличаване на инжекционното налягане може да се стигне до обратно връщане на анестетик. Различна е ситуацията в спонгиозата; и тук при прекалено увеличаване на инжекционното налягане може да се получи обратно връщане. Моля, не бързайте! Скоростта на резорбция в тъканите е само няколко капки в минута. Помнете, че анестетикът е медикамент и е слабо алкален. Дори само химичният аспект, свързан с прекалено висока концентрация, може да доведе до локални увреждания на тъканите, ако количеството за кратко време е прекалено голямо. Това обаче не е индивидуална особеност на Anesto. Чуството за предпазливо прилагане е необходимо при всички анестезиологични процедури. Ако иглата не е центрирана, съотв. не е завита стабилно на адаптора, тя вибрира и перфорацията става по-голяма. Рефлуксът е гарантиран! Инжекционната игла винаги трябва да е здраво и стабилно завита на адаптора на иглата.
  • Какво влияние оказва скоростта на иглата?
   Ако иглата перфорира с прекалено ниска скорост, в силно спонгиозна област се стига до неправилен перфорационен отвор, т.е. отворът се разширява. От друга страна, при прекалено слабо въртене спонгиозата се компресира. Обратно – високата скорост “разкъсва” неравномерно спонгиозата, по този начин се получава ограничена или въобще липса на компресия. За да се избегне това, в практиката е важно точно да се следват съответните указания в наръчника и манипулационния протокол: Спрялата инжекционна игла се въвежда в зависимост от избраните техники за достъп в посока периост/кост, докато се получи контакт с костта. Упражнете само леко усилие за проникване и веднага натиснете педала за управление докрай, за да достигнете веднага предварително зададените обороти (15 000 – 25 000 об/мин)! Иглата сама си пробива път през костта. Без плавен старт! В противен случай съществува повишена опасност от запушване на иглата и разкъсване на гингивата чрез ротиращите контактни повърхнини. Забележка: Отворът в кортикалиса центрира иглата. Процесът на пробиване трябва да приключи за максимум 3 секунди. Не би трябвало да има разширена перфорация или такава с неправилна форма.
  • Трябва ли да се усеща инжекционното налягане и каква скорост на инжектиране трябва да се прилага?
   Инжекционното налягане трябва да се осигури чрез бавни движения на помпения лост в рамките на няколко минути. Така анестетикът се влива по-добре и не се стига до централни ефекти, например повишаване на пулса. Ако се инжектира прекалено голямо количество или в неподходяща област, анестетикът незабавно се връща обратно. Инжектирайте анестетика в спонгиозата бавно, чрез многократно внимателно натискане на дозиращия лост. Препоръчват се минимум 10 секунди за инжекционно впръскване. Планирайте общо 2 – 3 минути за тази манипулационна стъпка. Тъй като скоростта на резорбиране е приблизително 1 капка/секунда, първите инжекционни впръсквания трябва да се прилагат много бавно. Прекалено високото налягане при инжектиране и прекалено високата концентрация на инжектираното вещество крие опасност от разкъсвания и некроза на тъканите.
  • Анемия при адреналин в спонгиозата?
   Адреналин в концентрация 1:100 000 има оптимално вазоконстрикторно действие. Самата спонгиоза е добре кръвоснабдена, не на последно място поради наличието на костномозъчни структури.
  • Анестетикът не може да бъде инжектиран, иглата е запушена. Какво трябва да се направи? Как да се избегне запушване на иглата?
   При опит за перфорация на костта без ротация или при работа с ниски обороти може да доведе до запушване на канюлата с кръв и частици от кост. Затова трябва да се избягва прекалено бавното завъртане или прекалено силния натиск в първите секунди на прилагането. От друга страна, този проблем може да е в следствие на механична промяна на върха на иглата. При работа с Anesto са се наблюдавали огъвания от 0 до 360°, което означава значително ограничаване на лумена при върха на иглата. Ако е необходим по-голям натиск върху дозиращия лост или той не може да бъде натиснат, иглата за интраосална анестезия е запушена и инжектирането е невъзможно. Свалете инжекционната игла от адаптора за затягане на иглата, заменете я с нова и повторете процедурата. Аргументът срещу използването на първоначалния перфорационен отвор е само, че той трябва да бъде намерен отново. Преди обаче дълго да търсите или да разширите старата перфорация е по-добре да осигурите нов достъп.
  • Могат ли да се използват стандартни игли? Каква е разликата при инжекционни игли за интраосална анестезия?
   Обикновената канюла от търговската мрежа не е съобразена с перфорацията на кости. Специално разработената за тази система игла има специално скосяване и определено съотношение между дължината и диаметъра, за да може да издържа на ротационните сили. След клинична употреба канюлите могат да получат деформации до 360°.
  • Необходимо ли е да се използва нова канюла за всеки пациент?
   Инжекционните канюли са продукти за еднократна употреба. От една страна поради опасността от инфекция. От друга страна, поради настъпващите промени в иглата, второ пробиване не е възможно.
  • Трябва ли за всяко ново място на инжектиране да се използва нова канюла?
   Поради опасността от рефлукс напр. на бактерии или кръвни частици при изтегляне на канюлата, винаги трябва да се използва нова, неупотребявана карпула. Иглата се деформира и при повторна употреба може да се запуши или счупи. По наша препоръка производителят на Anesto е включил повече защитни капачки и адаптори в комплекта. В случаите, когато е необходимо да се инжектира многократно, това може да стане бързо и безпроблемно с вече подготвен втори комплект.
  • Счупена игла.
   Тази ситуация не е безопасна, особено тогава, когато иглата вече е проникнала дълбоко в кортикалиса. Всички случаи, които са ми известни, са настъпили при преминаването през кортикалиса и поради това изваждането е ставало лесно с помощта на пинцета. Внезапно изчезване на иглата в лигавицата изисква ориентиране в три измерения с помощта на референтно тяло. Самостоятелно изработени по стандарт CPGM модели на захапката с референтна метална сфера (с определен диаметър) и направени ренгенографии на две нива, позволяват ориентиране и целенасочен подход при процеса на отстраняване.
  • Възможност за аспирация при работа с наконечника Anesto.
   Инжектирайте в спонгиозата като съблюдавате техниката за приложение. Малко вероятно е да засегнете по-голям съд (напр. N.alveolaris inferior). Моля, прочетете още веднъж клиничния наръчник, в който са описани местата на инжектиране.
  • Опасност от нараняване на съд.
   При правилен избор на място за инжектиране рядко бива засегнат нервно-съдовият сноп; по-често биват засегнати снабдяващи съдове, които са с малък лумен и са по-скоро безопасни. Добре кръвоснабдената спонгиоза веднага реагира на анестетика. По този начин не се очаква интензивно последващо кървене.
  • Опасност от нараняване на корени на зъби.
   Преди избор на място за инжектиране вземете под внимание формата на зъба, наклона му, след това зъбното покритие, за да избегнете нараняване на пародонталната тъкан или зъбните корени. В екстремен случай ще усетите голямо съпротивление. Най-късно в този момент трябва да последва точен оглед на мястото за инжектиране.
  • Разкъсване на лигавицата.
   Разкъсванията на лигавицата зависят от нейните характеристики. Тънката лигавица се разтяга или се разкъсва по-лесно, отколкото дебелата лигавица. В допълнение, да се вземе под внимание и натоварването при или чрез ротация на иглата. Въртящият момент на иглата се противопоставя на неподвижността на съседните области на лигавицата. Затова, трябва да стартирате микромотора с най-малко 15 000 об/мин. и най-много 25 000 об/мин. При всякакви обстоятелства внимавайте да няма плавен старт – това означава, че лигавицата и кортикалисът трябва да бъдат пенетрирани още от самото начало с максимален въртящ момент. В противен случай възниква повишена опасност от запушване на иглата и разкъсване на гингивата. Вкарайте внимателно инжекционната игла през неподвижната лигавица и я поставете вертикално на костта.
  • Ако е необходимо малко количество анестетик, трябва ли да сменя карпулата при тази система?
   При въпроса »Смяна на канюлата« вече ясно насочихме вниманието към опасността от инфекция. Дори да се абстрахираме от това, че анестетикът в цял свят е на цена между 18 до 50 цента/€ за канюла, съществува опасност при изтеглянето в субстанцията да попаднат кръв и бактерии. Проучванията показват, че в момента на изваждане на иглата от гумената тапа на карпулата може да се получи вакуум, който да може да засмуче в карпулата части от намиращия се в иглата материал (Източник: Walter Graef в “Aktuelle Aspekte der Lokalanaesthesie”, септември 1984. Издател: Фирма Hoechst. Автори Prof Dr.Dr. Walter Hoffmann- Axthelm Freiburg im Breisgau, стр. 147).
  • Могат ли микроорганизми от повърхността да навлязат в тъканта?
   Предоперативната профилактика е процес, който заслужава да бъде разгледан не само от икономическа гледна точка, но и защото този етап води до по-добри предоперативни хигиенни условия заедно със стандартното предоперативно използване на Chlorhexamed 0,1 или 0,2%, което само по себе си осигурява намаляване на микроорганизмите с фактор 5000. Предоперативно не е възможно да се създадат напълно стерилни условия в устната кухина. Известни са две възможности за отговорен контрол на риска при интраорална интервенция. Първата е локално намаляване на броя на микроорганизмите чрез профилактична промивка на устната кухина преди интервенцията за 2 – 3 минути с 0,1 или 0,2 % разтвор на Chlorhexamed. Втората възможност се използва за системно намаляване на броя на микроорганизмите чрез подаване на еднократна доза антибиотик за цялото тяло. Тази препоръка се отнася преди всичко за хирургични интервенции в устната кухина. Нормалните терапевтични, протетични и ендодонтски интервенции не се нуждаят от тези допълнителни превантивни мерки. Интралигаментарната анестезия, инфилтрационната и проводната анестезия също не изискват някакви специални предпазни мерки. Ако разгледаме актуална литература по темата, ще видим, че рискът от инфекция след интраорално инжектиране при нормална имунна система по-скоро се смята за ограничен. Единственото изключение са пациенти с предписана от интернист наложителна профилактика на ендокардита. (Kneist E. Plaquekontrolle mit Chlorhexidin ZWR – Das Deutsche Zahnaerzteblatt 2011; 120 (4) стр. 156 – 167).
  • Проникването през кортикалиса болезнено ли е и има ли болка при инжектиране на анестетика?
   Не, проникването, т.е. пробиването на кортикалиса не е болезнено. Ако анестетикът се подава внимателно чрез изпомващия механизъм, тази процедура е напълно безболезнена. Подаване на твърде големи дози анестетик може да доведе до рефлукс на анестетика, тъй като тъканта не е в състояние да го резорбира.
  • Може ли интраосалната анестезия да се прилага във всяка област на костта или според Вас има проблемни зони?
   Не бива да забравяме, че потискането на чувствителността се прилага само при нервните структури или в областта на рецепторите. Тук става дума за зона на периоста с голяма плътност на рецепторите и дезмодонтални структури, богати на нервни окончания. Например кортикалисът не е инервиран, тук не може да се регистрира болка, следователно не е необходимо потискане на болката. Инжектирането трябва да се осъществява в преходните зони в областта на средната долна коренова трета. Тук кореновите структури се стесняват и все още разполагаме с достатъчно разстояние до проблемните от анатомична гледна точка структури, напр. N. alveolaris inferior и Sinus maxillaris. Областта между долните премолари може да бъде разглеждана като относително противопоказна, тъй като тук могат да бъдат засегнати съдове, което да доведе до образуване на болезнени хематоми.
  • Известно е, че всеки от анестезиращите методи може в известен процент да не подейства. Какъв е този процент при използване на Anesto?
   В периода от февруари 2010 до януари 2011, след първоначално разяснение, проведохме анкета сред 532 пациенти по въпроса дали биха се подложили на анестезия с Anesto. След манипулацията пожелахме да научим как е подействало десенсибилизирането според тях. Пациентите бяха избрани на случаен принцип, участието в това проучване беше доброволно. Така че нямаше предварителен избор на зони за инжектиране, пол, възрастово разпределение или диагноза. 478 от случаите бяха анализирани и се наблюдава 97% успеваемост.
  • Постоперативни странични ефекти (чувство на изтръпване на езика и устните, парестензия, последващо кървене).
   До момента не е съобщавано за отрицателни странични ефекти. Ако се съобразявате с противопоказанията, важно е да се спазват контраиндикациите и по този начин броят на докладваните странични ефекти остава малък. Придържайте се към указанията за приложение; дайте си време и не експериментирайте.
  • Съществува ли опасност от термонекроза при интраосалната анестезия? Обща опасност от некроза?
   При прекалено висока скорост (> 25 000 об/мин) или прекалено високо налягане може да се стигне до некроза на тъканите поради отделянето на топлина. Все пак този риск може да се сведе до минимум чрез интермитентна работа. Тъй като скоростта на резорбиране е приблизително 1 капка/секунда, инжектирането трябва да се осъществява много бавно. Прекалено високото налягане при инжектиране и прекалено висока концентрация на инжектираното вещество крие опасност от разкъсвания и некроза на тъканите.
  • Непълна анестезия.
   Естествено, класическият случай на неподдаване на анестезия се наблюдава също и при интраосалната анестезия, когато възпалението и свързаните с него промени в pH-стойностите са достатъчно големи.
  • Може ли системата за интраосална анестезия Anesto да се стерилизира?
   Да, може да бъде стерилизарана в съответствие с признатите стандарти, като преди това може да бъде и термодезинфекцирана.

Аксесоари

Sendoline аксесоари

Sendoline апарати

Куплунги

Въздушен скалер

Апарати за пречистване на вода

 • Osmo (2)
  • Каква вода трябва да използвам в Lisa/ Lina?
   Употребата на качествена вода за вашия стерилизатор е задължителна, с цел да се предотврати появата на котлен камък във вътрешността на автоклава. Котленият камък може сериозно да увреди вашия стерилизатор, затова използвайте качествена вода с проводимост не повече от 15 µS.
  • Трябва ли да се свържа със сервиз преди да изпратя оборудване за ремонт?
   Ако не сте сигурни каква е причината за проблема, по-добре се свържете с техник. Заедно с него може да определите какво е необходимо да се направи, а понякога е възможно дори проблемът да се реши веднага.

Прави и обратни наконечници

Прави и обратни наконечници

Въздушни микромотори

Хирургични наконечници с режещи триони

Безжични апарати

Прави и обратни наконечници

Зъботехнически апарати

Протетичен мотор за импланти

Апарат за озонотерапия

Пиезо скалери