Общи условия за Търговия и Дистрибуция

Последна актуализация: 11.10.2018

Общо положение

Следните условия за търговия и доставка се прилагат за всички бизнес отношения между W&H и клиентите. Чрез заявяване на поръчка, Клиентът я приема като задължителна за него. Отклонения, противоречия или допълнителни общи условия не стават част от договора, дори те да са известни, освен, ако прилагането на същите не се изрази с писмено съгласие. Ако тези условия са одобрени в писмен договор, който се отклонява от Общите условия за Търговия и Дистрибуция, договорните отношения от последния се взимат под внимание.

Оферта, Цени

Прилагат се цените, които са установени и публикувани в ценовата листа на W&H в деня на заявката. Цените включват опаковане и изключват разходите по доставка. ДДС трябва да бъде начислен отделно, в съответствие с нормативните разпоредби, приложими в деня на доставка и обслужване. Доставките и обслужването са обект на техническа или друга промяна в рамките на допустимото.

Транспортиране, Доставка

Стоките се доставят без застраховка и за сметка и риск на Клиента. Това се прилага и за доставки с платен превоз, независимо от използваните транспортни средства или кой избира начина на транспортиране. Стоката се застрахова само при изрично изискване от страна на Клиента. Произтичащите от нея разходи са за негова сметка. Освен, ако не е договорено друго в писмена форма, ценовият риск се прехвърля на Клиента при изпращане на изделията; в случай на отказ от страна на Клиента за получаване, ценовият риск се прехвърля на Клиента за изпращане на изделията обратно до W&H. Освен, ако не е договорено друго в писмена форма, W&H трябва да избере мястото на изпращане и начина на изпращане и средствата за транспортиране по свое усмотрение и не поема никаква отговорност за избор на най-евтин и най-бърз транспорт. Времето на доставка и посочените периоди на разтоварване са винаги необвързващи, освен, ако друго не е посочено в писмена форма. Ако Клиентът осигури средствата за транспортиране, той носи отговорност за навременното доставяне. Закъсненията, ако се появят такива, трябва да бъдат своевременно съобщени на W&H. Свързаните с тях разходи се поемат от Клиента.

Известие за дефект

Клиентът незабавно проверява стоките за дефекти. Непълни или неточни доставки и видими дефекти се заявяват писмено към W&H не по-късно от осем дни след получаването на стоките; латентни дефекти и грешки се заявяват незабавно след идентификацията на същите. В заявлението точно се посочва типа и размера на предполагаемия дефект. Ако дефектите или грешките не са заявени навреме, доставката се счита за одобрена и предявяването на гаранционни претенции се изключва.

Гаранция

В случай на открити и навреме заявени дефекти, W&H поправя стоките, редуцира цената или извършва замяна или взема стоката обратно връщайки сумата от покупката съобразно интересите на Клиента. W&H определя мярката, която ще се приложи при приетата гаранция. Ако W&H не е съгласна със задълженията по гаранцията, Клиентът има право да намали разумно цената или да развали договора. Всички други претенции към W&H, в частност за преки щети или последвали щети, следва, с правото, разрешено от закона, да бъдат изключени. Изпълнението на такава гаранция не засяга други гаранционни обещания, направени от трети страни. Изпълнението на гаранционното задължение не удължава периода на гаранцията.

Връщане на стока

Доставени стоки могат да бъдат върнати с предварителното съгласие на W&H. Ако изделията се върнат въпреки това условие, W&H има право да си възвърне всички разходи, направени в резултат на това. Клиентът не може да отправи искания или да очаква други правни последствия след приемането на върнати стоки. В случай на съгласие стоките да бъдат върнати, W&H си запазва правото да начисли такса за разходите, направени във връзка с връщането на пратка и, при оценка на стойността на стоките, да приспадне сума, която съответства на възрастта и състоянието на стоките. W&H определя сумата на всяка редукция.

Ограничаване на отговорността

В случай на леко небрежно нарушаване на задълженията от страна на W&H или служители [бел. прев.: Erfüllungsgehilfen както е посочено в Секция 1313a на Австрийския Общ Граждански Кодекс [ABGB]] на W&H, отговорността се изключва. Горепосочените ограничения на отговорността не се прилагат при искания от Клиента за отговорност към продукта или за дадени гаранции, ако съществуват такива. В допълнение, ограничения на отговорността не се прилагат при телесни повреди или здравословни проблеми или смърт на Клиента, за които W&H носи отговорност.

Плащане

Фактури за доставки на стоки се изплащат в съответствие с направените споразумения. Ако няма писмено споразумение относно срока за плащане между страните, всички плащания на суми се дължат от момента на получаване на фактурата и ще се извършват без забавяне. По искане на W&H, начинът на плащане може да бъде променен при доставката. Платежни или чекове се приемат само, ако е изрично договорено в писмена форма и само за сметка на получателя. Отстъпките от разходите се поемат от Клиента и се дължат веднага. В случай на забавяне на плащане се договаря лихва от 8% над основния лихвен процент. Прихващане на вземания от страна на клиентите се изключват, освен при искове, които са признати от W&H в писмена форма или има обжалване от трета страна по установен начин. Ако е установено, че клиентът вече не извършва работата, ако са взети наказателни мерки срещу него, ако има наложена проверка или се протестира срещу законопроект или ако плащанията се бавят или са преустановени или ако се прилага съдебно производство срещу клиента от съда или ако са започнати процедури за фалит над имуществото или ако искането за това производство е прекратено поради липса на активи за покриване на разходите, W&H има право да призове за незабавно изплащане на всички искове по бизнес отношения, дори и ако са проверени сметките, които са приети или Разсрочено плащане е било договорено. Същото важи и в случай на просрочване на плащането от страна на Клиента или ако други обстоятелства, станали известни, които правят кредитоспособността на клиентите да изглежда съмнително. В такъв случай, W&H има право да изисква авансово плащане или гаранция преди доставка, освен това и да развали договора и да иска обезщетение за неизпълнение. Прехвърляне на трети лица на вземания от клиенти от W&H, както и прехвърляне на права и задължения по сключен договор за покупка не се допуска без предварително писмено одобрение от W&H.

Право на собственост

Доставените стоки остават собственост на W&H, докато Клиентът напълно не изпълни задължението си, по-специално плащането на продажната цена плюс допълнителни разходи и лихви, такси, разходи и т.н. Ако стоките се препродават, Клиентът трябва да предостави своите вземания от продажбата на стоките, които са предмет на запазване на собствеността на W&H. Клиентът е длъжен да отбележи такова назначение в документите си, като направи препратки и да разкрие имената на тези, които дължат покупната цена, ако това се изисква от W&H, и да посочи точни цифри на целевите вземания. Назначението се приема от W&H. Разходи и/ или такси, ако има такива, дължими във връзка с прехвърлянето, се поемат от Клиента и той е длъжен да обезщети и задържи W&H неощетени в това отношение. W&Н има право по всяко време да разкрие и направи задание за събиране на вземания назначено от самата нея. Клиентът е длъжен да поддържа стоки, които подлежат на запазване на собствеността чрез застраховане срещу обичайните рискове, като природни бедствия, и доказване на застраховката пред W&H, ако това се изисква. Клиентът предявява застрахователни претенции, ако има такива, към W&H. Освен това, Клиентът е длъжен да складира стоките в съответствие с инструкциите на W&H, както и състоянието на мястото за складиране. Клиентът е длъжен да обслужва стоките внимателно, докато те са предмет на запазване на собствеността. Ако дейности по поддръжка или инспекция са необходими, Клиентът трябва да провежда такива редовно и на собствени разноски.

Медицински продукти

Клиентът потвърждава, че е запознат със съответните национални, европейски и международни нормативни актове, свързани с дистрибуцията на медицински изделия, като Устав за медицинските изделия или Ръководство за информираност за медицинските изделия, и поема отговорност да ги спазва. Клиентът потвърждава, че съгласно националните, европейски и международни нормативни актове, е квалифициран и оторизиран да търгува, съхранява и поръчва медицински изделия.

Интелектуална собственост

Офертите и проектите, включително чертежи, размери на диаграми и описания са интелектуална собственост на W&H и не могат да бъдат възпроизвеждани или предоставяне на трети лица без съгласието на W&H.

Клауза за експортиране

Ре-експорт от страна на Клиента изисква писменото съгласие на W&H.

Опаковане

В рамките, в които W&H е задължена от закона да приема обратно транспортни опаковки и други опаковки, Клиентът поема разходите по транспортиране на използваните опаковки обратно.

Форсмажорни обстоятелства

В случай, че възникнат форсмажорни обстоятелства, засягащи W&H или други нейни доставчици, W&H има право да прекъсне доставки по време на проблема и да определи кратък срок за възобновяване на доставките или изцяло да прекрати договора или частично, в съответствие с последствията от възникналите форсмажорни обстоятелства. Форсмажорните обстоятелства могат да включват, но да не се ограничават само до: всички елементи, като земетресение, мълния, слана, буря, наводнение; война, закони, актове на властта, изземване, прекъсване на транспортиране, забрана за експорт, забрана за внос и транзит, ограничения за международно плащане, недостатъчност на суровини или енергия; бизнес нарушения, като експлозия, пожар, стачки, саботаж и всички други събития, които могат да бъдат предотвратени само с неоснователни разходи и търговски нецелесъобразни средства.

Съгласие за защита на личните данни

Клиентът изрично се съгласява, че личните данни, които е и/или ще предостави могат да бъдат събрани, обработени и използвани от W&H за маркетингови цели или други цели под формата на клиентска база данни. Това съгласие може да бъде оттеглено от Клиента по всяко време с ефект в бъдещо време.

Заключителни разпоредби

Австрийският закон се прилага, с изключение на конфликт в законовите разпоредби и Конвенцията на ООН за сключване на договори за продажба на стоки. Мястото за всички спорове, произтичащи пряко или косвено от договора, подлежат на решаване в провинциалната столица Залцбург, по чиято юрисдикция пада обекта на обсъждане. Мястото за изпълнение на доставките и плащането трябва да бъде мястото, където е регистриран офисът на W&H. Ако отделни клаузи на договора или тези в Условията трябва или стават неефективни изцяло или частично, валидността на оставащите провизии не трябва да бъде нарушена. Изделие, което е неефективно изцяло или частично трябва да се замени от изделие, чието финансово изражение трябва да се доближава изцяло или най-силно до неефективното изделие. Някои и всички изменения и модификации на договора, сключен между W&H и Клиента, трябва да са писмени. Това се отнася и до отказ от това изискване за писмена форма.